Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 10 januari 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 januari 2008
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Samenhangende zaak met zaaknummer 241172. Handtekening van vrouw onder notariële akte waarin zij haar man algehele volmacht verleent, is vervalst. Met deze volmacht heeft de man een hypotheekakte mede namens de vrouw getekend. De vrouw spreekt de notaris

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 261503 / HA ZA 06-1422

Uitspraak: 30 januari 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiseres],

wonende te IJmuiden,

eiseres,

hierna te noemen: "[eiseres]",

procureur mr. W.L. Stolk,

advocaat mr. P.J. Erdbrink te Amstelveen,

- tegen -

 1. [gedaagde sub 1],

  kantoorhoudende te Velsen-Zuid,

  hierna te noemen: "[gedaagde sub 1]",

 2. [gedaagde sub 2],

  kantoorhoudende te Voorburg,

  hierna te noemen: "[gedaagde sub 2]",

 3. [gedaagde sub 3],

  kantoorhoudende te Velsen-Zuid,

  hierna te noemen: "[gedagde sub 3]",

  gedaagden,

  procureur mr. W.J. Hengeveld,

  advocaat mr. M.F. J. Haak te Amsterdam.

  Gedaagden worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als "de notarissen".

  1 Het verloop van het geding

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  dagvaarding d.d. 31 januari 2006 voor de rechtbank 's-Gravenhage, tevens incidentele vordering tot verwijzing, en de door [eiseres] overgelegde producties;

  conclusie tot referte in het incident tot verwijzing;

  vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 22 maart 2006, waarbij de zaak in de stand waarin zij zich bevond naar onderhavige rechtbank is verwezen;

  akte overlegging producties aan de zijde van [eiseres];

  conclusie van antwoord, met producties;

  conclusie van repliek, met producties;

  conclusie van dupliek.

  2 Het geschil

  De vordering luidt -verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  voor recht te verklaren dat [gedaagde sub 1] zich jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gedragen terzake van de totstandkoming van de op 4 juli 2000 verleden volmacht en de mede daarop op 12 februari 2001 gebaseerde hypotheekakte;

  voor recht te verklaren dat [gedaagde sub 2] zich jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gedragen terzake van (het in het maatschappelijk verkeer brengen van) de nog ongetekende toestemmingsverklaring en het passeren van de hypotheekakte;

  voor recht te verklaren dat [gedagde sub 3] zich jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gedragen terzake van de op 9 februari 2001 door hem gelegaliseerde toestemmingsverklaring en de mede daarop op 12 februari 2001 gebaseerde hypotheekakte;

  de notarissen hoofdelijk te veroordelen om aan [eiseres] te betalen de volledige schade die [eiseres] als gevolg van voornoemd onrechtmatig gedrag heeft geleden en nog zal lijden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

  de notarissen hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van de onderhavige procedure.

  Het verweer van de notarissen strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van [eiseres] in de kosten van het geding.

  3 De beoordeling

  3.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

  [eiseres] is van 24 april 1986 tot 16 december 2004 op huwelijkse voorwaarden, inhoudende een solitair periodiek verrekenbeding, gehuwd geweest met[man] (hierna: [man]).

  Bij notarile akte van 14 maart 1988 hebben [eiseres] en [man] een regeling ter zake de eigendom van het woonhuis met ondergrond, tuin en schuur, staande en gelegen aan de Eksterlaan 25 te IJmuiden (hierna: het woonhuis), waarvan zij ieder voor de onverdeelde helft eigenaren waren, getroffen en die woning geheel toegedeeld aan [eiseres].

  [gedaagde sub 1] heeft op 4 juli 2000 een akte verleden, waarin is vermeld dat [eiseres] volmacht en last heeft gegeven aan [man] om haar in alle opzichten te vertegenwoordigen en al haar rechten en belangen, zonder enige uitzondering, waar te nemen en uit te oefenen, strekkende de volmacht ook om onroerende zaken te verkrijgen, te vervreemden of te bezwaren (hierna: de volmacht).

  Op 12 februari 2001 heeft [gedaagde sub 2] een hypotheekakte verleden, waarin staat vermeld dat [man], handelend voor zich in priv en als schriftelijk gevolmachtigde van [eiseres], heeft verklaard met Hypotrust VII b.v. (thans Quion VII) een geldlening ter hoogte van fl. 677.000- te zijn aangegaan (hierna: de geldlening). Voorts staat in die akte (hierna: de hypotheekakte) vermeld dat tot zekerheid voor onder andere de betaling van de hoofdsom het recht van eerste hypotheek is verleend op de woning, tot een totaalbedrag ter grootte van fl. 1.015.500,-. In de hypotheekakte is opgenomen dat van het bestaan van de volmachten de notaris genoegzaam is gebleken en dat de volmacht [man]/[eiseres] is vervat in een op 4 juli 2000 verleden akte.

  Op 9 februari 2001 heeft [gedagde sub 3] de handtekening gelegaliseerd welke geplaatst is onder een toestemmingsverklaring, waarin staat vermeld dat [eiseres] verklaart dat zij haar echtgenoot toestemming als bedoeld in artikel 88 boek 1 BW verleent tot het aangaan van de in de hiervoor vermelde hypotheekakte omschreven rechtshandelingen (hierna: de toestemmingsverklaring). De inhoud van de hypotheekakte is integraal opgenomen in deze toestemmingsverklaring.

  De geldlening is onder meer aangewend om een bestaande vordering van de Coperatieve Rabobank Voorschoten-Wassenaar (verder: de Rabobank) op [eiseres] en [man] ad € 140.444,98 te voldoen.

  In mei 2003 en juni 2003 heeft [eiseres]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT