Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Gravenhage, August 29, 2012

Datum uitspraak2012/08/29
Uitgevende instantie:'s-Gravenhage

201112539/1/V2.

Datum uitspraak: 29 augustus 2012

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

de minister voor Immigratie en Asiel,

appellant,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, van 25 november 2011 in zaken nrs. 11/34142, 11/34144, 11/34560 en 11/34561 in de gedingen tussen:

(de vreemdelingen)

en

de minister.

 1. Procesverloop

  Bij onderscheiden besluiten van 23 oktober 2011 heeft de minister aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Deze besluiten zijn aangehecht.

  Bij uitspraak van 25 november 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, de daartegen door de vreemdelingen ingestelde beroepen gegrond verklaard, die besluiten vernietigd en bepaald dat de minister nieuwe besluiten op de aanvragen neemt met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.

  Tegen deze uitspraak heeft de minister, thans de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 2 december 2011, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

  De vreemdelingen hebben een verweerschrift ingediend.

  Bij brief van 20 februari 2012 hebben de vreemdelingen nadere stukken ingediend.

  Vervolgens is het onderzoek gesloten.

 2. Overwegingen

  2.1. Onder de minister wordt tevens verstaan: diens rechtsvoorgangers.

  2.2. De vreemdelingen hebben zich in hun verweerschrift in hoger beroep op enige stukken beroepen die zij niet hebben overgelegd en waarvan zij evenmin een vindplaats hebben vermeld. Reeds hierom kunnen deze stukken niet bij de beoordeling van het hoger beroep worden betrokken. De door de vreemdelingen bij brief van 20 februari 2012 gevoegde stukken die dateren van ná de aangevallen uitspraak en waarvan de inhoud ziet op de periode van ná de aangevallen uitspraak, kunnen niet bij de beoordeling van het hoger beroep worden betrokken, nu de aangevallen uitspraak ingevolge artikel 85, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 dwingend als object van hoger beroep is aangewezen. De informatie in de overige stukken kan dat evenmin. Uit die stukken blijkt dat de gegeven informatie steunt op informatie uit de periode september 2001 tot en met juli 2009. De vreemdelingen hebben geen rechtens te honoreren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT