Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, March 31, 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2008/03/31
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Uitleg CAO-bepalingen. Deze zijn in beginsel doorslaggevend. Kantonrechter: "Daarbij komt het dus niet aan op de bedoelingen van partijen bij het Sociaal Plan, voor zover die bedoelingen niet kenbaar zijn uit de tekst van het plan, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven uit de tekst volgt".

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton

Locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 251214 CV EXPL 07-3577

Uitspraakdatum: 31 maart 2008

Vonnis in de zaak van:

[eiser], wonende te Monnickendam

gemachtigden: mr. S.W. Polak, advocaat te Edam, alsmede

J.H. Kerckhoffs, gerechtsdeurwaarder te Hoorn

eisende partij, verder te noemen: [eiser]

tegen

de stichting Stichting Omring, gevestigd [adres] te Hoorn

gemachtigde: mr. drs. F. Westenberg, advocaat te Hoorn

gedaagde partij, verder te noemen: Omring

Het procesverloop

[eiser] heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding met overgelegde producties d.d. 2 november 2007. Omring heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Na beraad heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 21 februari 2008, in aanwezigheid van partijen en hun gemachtigden. Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden. De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

- [eiser] is op 1 oktober 1998 bij een van de rechtsvoorgangers van Omring in dienst getreden.

- Zijn oorspronkelijke functie was Afdelingshoofd Verpleging. Vanaf 1 november 2002 wijzigde zijn functie in Manager Verpleegkundige Zorg met een salaris conform functiegroep 65, 2e periodiek.

- In maart 2005 heeft Omring een interne reorganisatie aangekondigd, waarbij de door [eiser] uitgeoefende functie van Manager Verpleegkundige Zorg zou komen te vervallen.

- In verband met die reorganisatie is op 29 maart 2005 met [eiser] een plaatsingsgesprek gevoerd, waarvan een bevestigingsformulier is opgemaakt.

- Bij brief van 19 april 2005 heeft Omring aan [eiser] bevestigd dat zijn functie in de nieuwe organisatie niet meer voorkomt en dat hem per 1 april 2005 de status van "plaatsingskandidaat" is toegekend.

- [eiser] heeft op 10 april 2005 gesolliciteerd op de via het Loopbaancentrum van Omring opengestelde functie van Manager Zorg en Welzijn 2, welke functie toen was ingedeeld in functiegroep 55.

- Bij brief van 2 mei 2005 heeft Omring aan [eiser] zijn aanstelling per 1 juni 2005 in de functie van Manager Zorg & Welzijn 2 bevestigd. [eiser] behoudt daarbij (vooralsnog) zijn inschaling in functiegroep 65, in afwachting van de definitieve vaststelling van de functiebeschrijving en de indeling daarvan.

- Op 9 oktober 2006 heeft de afdeling P&O van Omring een memo doen uitgaan waarvan de strekking is dat de sinds 1 juni 2005 door [eiser] beklede functie van Manager Zorg & Welzijn 2 alsnog definitief is gewaardeerd op functiegroep 55. Voorgesteld wordt om [eiser] vanaf 1 november 2006 terug te schalen naar functiegroep 60, trede 10.

- [eiser] heeft bij brief van 20 oktober 2006 laten weten het hiermee niet eens te zijn.

- Bij brief van 13 november 2006 heeft Omring aan [eiser] bevestigd dat hij werkzaam is in de functie van Manager Zorg en Welzijn (zonder nadere aanduiding), welke functie is ingedeeld in functiegroep 55. Hem zal een salarisgarantie worden gegeven ter grootte van het verschil van 1 functieschaal, hetgeen voor [eiser] neerkomt op een salariÎring vanaf 1 november 2006 conform functiegroep 60, trede 10.

- Per 1 november 2006 is het salaris van [eiser] effectief verlaagd van € 3.918,87 naar € 3.700,75 bruto per maand.

- [eiser] heeft bij brief van 27 november 2006 (wederom) laten weten dat hij het met de verlaging van zijn salaris niet eens is.

- Op de reorganisatie is van toepassing het "Sociaal Plan West-Friese Zorggroep De Omring" (hierna het Sociaal Plan), met een geldingsduur van 1 september 2003 tot en met 31 december 2005.

Het geschil

[eiser] vordert:

  1. te verklaren voor recht dat hij op grond van het Sociaal Plan een salarisperspectiefgarantie had, en heeft, voor de functie Manager Zorg en Welzijn 2 die hij per 1 juni 2005 is gaan vervullen;

  2. te verklaren voor recht dat Omring niet gerechtigd was, en is, zijn beloning te verlagen;

  3. Omring te gelasten om binnen twee weken na het te wijzen vonnis :

  1. het ten onrechte ingehouden salaris, rekening houdend met tussentijdse periodieke- en CAO-verhogingen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van inhouding, althans vanaf de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT