Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Middelburg, November 13, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-13
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

RECHTBANK MIDDELBURG

Rk nummer: 12/421

Beschikking op het klaagschrift ex artikel 1:37 lid 5 van de Algemene douanewet (Adw),

strekkende tot opheffing van het beslag op het motorschip Destiny met verzoek tot teruggave van dat schip, van:

[klaagster],

geboren te [1970],

wonende te [adres],

verder ook klaagster te noemen,

raadsvrouw mr. A.M.G. Wolffs, advocaat te Amsterdam.

1 De procedure

1.1 De stukken

De rechtbank heeft gelet op de stukken, waaronder:

- de mededeling omtrent de inbeslagneming d.d. 15 augustus 2012;

- het klaagschrift, met bijlagen, ingediend op 14 september 2012, en

- het rapport van de belastingdienst, FIOD Noordwest, kantoor Amsterdam, dossiernummer 45641 d.d. 1 augustus 2012, met bijlagen.

1.2 Het onderzoek van de zaak

De rechtbank heeft het klaagschrift behandeld in openbare raadkamer op 30 oktober 2012. Op die zitting zijn verschenen en gehoord:

- klaagster, bijgestaan door haar raadsvrouw;

- de gemandateerd inspecteur van de belastingdienst drs. M.A.J. Groenendijk, boetefraudecoördinator Belastingdienst/Douane kantoor Amsterdam, en

- de officier van justitie in het arrondissement Middelburg mr. Rammeloo.

De raadsvrouw heeft het woord gevoerd aan de hand van een door haar aan de rechtbank overgelegde pleitnota met bijlagen.

2 De feiten

Op 1 augustus 2012 is in Terneuzen door de belastingdienst (Douane) krachtens artikel 1:37 lid 1 Adw beslag gelegd op het binnenvaartschip Destiny.

Artikel 1:37 lid 1 Adw luidt, voor zover hier van belang: “Vervoermiddelen, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken (…) worden in beslag genomen.”

Als grond voor de inbeslagneming vermeldt de kennisgeving van inbeslagneming het volgende:

“Bij onderzoek door ambtenaren van de politie en de douane is er een verborgen ruimte in de voorpiek van het schip geconstateerd. In de voorpiek is er op de bodem, onder de vloerplaten een constructie aangebracht. De constructie bestaat uit een metalen bak tussen de gebruikelijke spanten, waarbij in de bodem van het schip een gat is gemaakt. Aan de constructie is een ontluchtingspijp gemaakt, waardoor het drukverschil in de metalen bak en de waterspiegel gelijk blijft. De aangebrachte constructie is afgesloten door middel van een stalen plaat, die is vastgeschroefd. Het gat in de bodem van het schip is zodanig gemaakt dat een persoon onder de waterspiegel ongezien in en uit het ms. Destiny kan komen. Via deze constructie kunnen er onder de waterspiegel goederen ongezien aan boord van de ms. Destiny gebracht worden. De gehele constructie is verborgen onder de normale aanwezige vloerplaten. De normaal aanwezige spanten, die voor stabiliteit zorgen van de voorpiek en voor de ligging van de vloerplaten, zijn voor de helft vervangen door de geplaatste bak. Uit onderzoek naar de bouw van het schip is vastgesteld dat de voorpiek van het oorspronkelijke schip anders is dan de thans aangetroffen voorpiek. Het voornoemde motorschip is kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken.”

De Destiny is een stalen motorschip, gebouwd in het jaar 1931, met een laatst bekende lengte en breedte van respectievelijk 49,06 meter en 6,09 meter, scheepscategorie vrachtschip, door klaagster in eigendom verkregen bij akte van levering d.d. 8 augustus 2008.

Blijkens de hierna te noemen processtukken is eerder, te weten op 26 november 2009, strafvorderlijk beslag gelegd op de Destiny in het kader van een vervolging van klaagster wegens de verdenking van het medeplegen dan wel medeplichtigheid aan het medeplegen van de invoer van ongeveer 100 kg cocaïne vanuit België naar Nederland.

Klaagster is in die strafzaak in eerste aanleg, bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 november 2010, wegens “medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod” veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden. Bij dat vonnis heeft de rechtbank de Destiny verbeurd verklaard, omdat met behulp van dat schip het bewezen geachte is begaan. Na appel door klaagster is zij bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 29 maart 2012 in hoger beroep vrijgesproken van het tenlastegelegde. Bij genoemd arrest is de teruggave van de Destiny gelast aan klaagster.

De feiten en omstandigheden in de strafzaak zijn volgens het vonnis en het arrest in de strafzaak tegen klaagster, zakelijk weergegeven, als volgt samen te vatten (waar staat: “verdachte” leest de rechtbank “klaagster” en waar staat: “medeverdachte [medeverdachte 3] leest de rechtbank “de partner van klaagster”).

“Op 7 augustus 2009 is een proces-verbaal van afschermingsinformatie uitgegeven, waarin,

samengevat, is gerelateerd dat medeverdachte [medeverdachte 1] en de partner van klaagster voorbereidingen treffen om op korte termijn vermoedelijk vanuit Venezuela een hoeveelheid verdovende middelen binnen het grondgebied van Nederland te brengen.

De methode die daarvoor wordt gebruikt bestaat uit het aanbrengen van de verdovende middelen onder de waterlijn van een zeeschip. Op grond van dit proces-verbaal is een opsporingsonderzoek gestart. Uit de resultaten van dit opsporingsonderzoek blijkt het volgende.

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft op enig moment, waarschijnlijk in 2008, voor de partner van klaagster een tank in het voorschip van de Destiny gemaakt. Tevens heeft een werknemer van medeverdachte [medeverdachte 2] een lier aan boord van het schip bevestigd. Medeverdachte [medeverdachte 2] vermoedt dat de partner van klaagster, medeverdachte [medeverdachte 1] en klaagster zich bezig houden met het smokkelen van verdovende middelen en dat de tank voor dat doel bestemd is, omdat de partner van klaagster dit eerder heeft gedaan met een schip genaamd ‘De Maritiem’.

Klaagster en medeverdachte [medeverdachte 1] hebben veelvuldig contact via e-mail. Medeverdachte [medeverdachte 1] reist veel naar allerlei landen over de hele wereld, waaronder Venezuela, Colombia en Liberia. Klaagster boekt regelmatig een vliegticket voor hem.

Op 25 november 2009 heeft klaagster haar partner en de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] naar het binnenvaartschip de Destiny gebracht. Kort hierna is de Destiny vanuit Sas van Gent naar de haven van Gent gevaren, waar op dat moment ook het motorschip de Iran Kermanshah, rechtstreeks afkomstig uit Venezuela, was aangemeerd. De Destiny is ongeveer twee uur in de haven van Gent gebleven en hierna weer teruggevaren naar Sas van Gent. Op dat moment...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT