Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, November 27, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/11/27
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Een melding bij de Sociale Dienst is een (onvolledige) bijstandsaanvraag waarover een besluit moet worden genomen. De Sociale Dienst kan niet "het werkproces afsluiten" zonder dit in de vorm van een besluit tot afwijzing of buiten behandelingstelling van de aanvraag kenbaar te maken. De rechtbank verklaart het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit gegrond.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Bestuursrecht

procedurenummer: AWB 12/1290

uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht

in het geding tussen

[naam], wonende te [woonplaats], eiser,

gemachtigde: mr. A.J.J. Fraanje, advocaat te Dordrecht,

en

het Drechtstedenbestuur, verweerder.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Op 11 mei 2012 heeft eiser zich gemeld bij de Sociale Dienst Drechtsteden, volgens een ongedateerde brief van verweerder omdat eiser op zoek is naar werk, volgens eiser om een bijstandsuitkering aan te vragen.

  Op 24 september 2012 heeft eiser, voor zover hier van belang, verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op zijn aanvraag.

  Bij faxbericht van 22 oktober 2012 heeft eiser bij de rechtbank Dordrecht beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn aanvraag.

 2. Overwegingen

  2.1. Het wettelijk kader

  2.1.1. Ingevolge artikel 4:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dient een beschikking te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

  Ingevolge het tweede lid van dit artikel is de in het eerste lid bedoelde redelijke termijn in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in artikel 4:14, derde lid, heeft gedaan.

  2.1.2. Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, eerste volzin, van de Awb verbeurt het bestuursorgaan, indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen.

  Ingevolge het tweede lid van dit artikel bedraagt de dwangsom de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.

  Ingevolge het derde lid van dit artikel is de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen.

  2.1.3. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld het niet tijdig nemen van een besluit.

  Op grond van artikel 6:12, tweede lid, van de Awb kan een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT