Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, December 05, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/05
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

OD aansprakelijkheid. Gedaagde heeft werknemer van eiseres ingeschakeld voor werkzaamheden aan parkeergarage. Werknemer valt tijdens werkzaamheden door roosters boven garage en loopt letsel op. Eiseres vordert schadevergoeding van gedaagde. Schade eiser bestaat uit het doorbetalen van het loon aan de arbeidsongeschikte werknemer. Art. 7:658 lid 4 juncto lid 2 BW. Niet voorzienbaar dat roosters... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 94382 / HA ZA 11-2467

Vonnis van 5 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] BOUWSTOFFEN B.V.,

gevestigd te Raamsdonkveer,

eiseres,

advocaat mr. I.O.D.V. Wetzel,

tegen

[Gedaagde]

h.o.d.n. [X] Kitwerken Zwijndrecht,

wonende te Heerjansdam,

gedaagde,

advocaat mr. Chr.H. van Dijk.

Partijen zullen hierna [eiseres] respectievelijk [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 3 augustus 2011;

  - de conclusie van antwoord;

  - het tussenvonnis van 2 november 2011, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

  - de brief van 18 november 2011 aan de zijde van [eiseres], waarbij producties zijn overgelegd;

  - de akte houdende vermeerdering van eis tevens houdende overlegging producties;

  - het proces-verbaal van comparitie van 17 januari 2012;

  - de akte aan de zijde van [eiseres];

  - de antwoordakte aan de zijde van [gedaagde].

 2. De feiten

  2.1. [gedaagde] is eigenaar van de eenmanszaak “[X] Kitwerken Zwijndrecht”, een bedrijf dat zich bezighoudt met voegafdichting.

  2.2. [eiseres] is een onderneming die onder meer voegafdichtingsmiddelen levert. De heer [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) is sinds 1 januari 1981 als monteur in dienst bij [eiseres].

  2.3. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: het Ontwikkelingsbedrijf), onderdeel van de gemeente Rotterdam, is een aanbestedingsprocedure gestart met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden en reinigingswerkzaamheden aan de parkeergarage [adres] te Rotterdam. Bij het opstellen van de werkomschrijving en de aanbesteding van het werk heeft het Ontwikkelingsbedrijf zich laten bijstaan door ingenieursbureau Beheer & Onderhoud IOB B.V. (hierna: IOB).

  2.4. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft wat betreft de voegafdichtingen het materiaal Tricoflex Systeem-epoxy FU-60 van [eiseres] voorgeschreven.

  2.5. [gedaagde] heeft voor een deel van de werkzaamheden een offerte aan het Ontwikkelingsbedrijf uitgebracht, te weten voor kit- en timmer¬werkzaamheden op de begane grond, het verwijderen van afval van de stalen roostervloer boven het parkeerdek van de garage en het verhelpen van een lekkende gebouwdilatatie. In deze offerte zijn werkzaam¬heden opgenomen die op verzoek van [gedaagde] zouden worden uitgevoerd door [eiseres], te weten het vulkaniseren van voegbanden, het maken van afdichtingen en het lassen van membranen. [betrokkene 1] en de heer [betrokkene 2], als commercieel medewerker in dienst bij [eiseres], hebben namens [eiseres] hiervoor de offerte aan [gedaagde] opgesteld. De [betrokkene 2] heeft de garage bekeken ten behoeve van het opstellen van deze offerte.

  2.6. De in 2.5 genoemde werkzaamheden zijn door het Ontwikkelingsbedrijf aan [gedaagde] gegund.

  2.7. Voorafgaande aan de werkzaamheden heeft [gedaagde] op locatie een voorinspectie uitgevoerd. Hij heeft de garage bekeken met de heer [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3]), een medewerker van IOB. [betrokkene 3] heeft [gedaagde] medegedeeld dat de roostervloer boven het parkeerdek vanuit de garage bereikt kon worden door het verwijderen van een paneel en het plaatsen van een – op de roostervloer uitkomende – trap. Het rooster kon ook van buiten bereikt worden via de tuinen van aangrenzende woningen. De roostervloer was omringd met plantenbakken van ongeveer 80 centimeter hoog.

  2.8. Op 6 oktober 2010 is een medewerker van [gedaagde] gestart met het schoonmaken van de roostervloer. Deze medewerker liep hierbij over de roostervloer.

  2.9. Op 14 oktober 2010 is [betrokkene 1] gestart met de reparatie van de gebouw¬dilatatie. [betrokkene 1] heeft samen met [gedaagde] de roostervloer boven het parkeerdek betreden om de lekkage van bovenaf te bekijken en te fotograferen. Op enig moment zijn [betrokkene 1] en [gedaagde] gezamenlijk door het rooster gezakt en drie meter naar beneden gevallen op een betonnen vloer.

  2.10. Zowel [betrokkene 1] als [gedaagde] hebben lichamelijk letsel opgelopen door hun val. Het letsel van [betrokkene 1] bestond uit een hoofdwond, ingezakte ruggenwervels en twee kapotte hielbenen. Hij heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Het letsel van [gedaagde] bestond uit het breken van zijn knieschijf...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT