Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 14, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/14
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

TBS verlenging met twee jaar. Index-delict brandstichting. TBS opgelegd in 2010.

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/825720-08

Uitspraakdatum: 14 december 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde]

geboren te Reusel op [geboortedatum] 1970,

verblijvende in [kliniek]

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 25 juni 2010 is betrokkene ter beschikking gesteld met dwangverpleging.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 19 oktober 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 november 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van mevr. drs. J.P. Schel (hoofd behandeling), mevr. dr. K.J. Simis (psychiater) en dhr. Drs. A.J. de Groot (locatiedirecteur behandeling en zorg, plv. hoofd van de inrichting) van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 4 oktober 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is, terwijl de veiligheid van in elk geval goederen het opleggen van die maatregel eiste.

Gelet op het bepaalde in artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht is de duur van de terbeschikkingstelling beperkt tot een periode van 4 jaar.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Samenvattende beschrijving m.b.t. het verband tussen stoornis, gevaar, geboden behandeling en de prognose

Bij betrokkene is sprake van antisociale en narcistische trekken in de persoonlijkheid, zwakbegaafdheid en afhankelijkheid van alcohol. De indexdelicten, brandstichting, werden onder invloed van alcohol impulsief gepleegd als reactie op ervaren krenking.

Aan betrokkene is een gemaximeerde TBS opgelegd wat impliceert dat de dwangverpleging in december 2014 onvoorwaardelijk zal worden beëindigd.

Betrokkene ontkent de delicten en verklaart zijn veroordeling vanuit valse getuigenverklaringen. Deze blijvende ontkenning leidt tot een forse beperking van de behandelmogelijkheden daar de gewenste delictbewerkingsmodules niet opgestart kunnen worden. Er is overeenstemming met betrokkene om binnen de behandeling te focussen op de middelenproblematiek. De werkhypothese dat het middelengebruik heeft geleid tot ontsporing op uiteenlopende deelgebieden wordt door betrokkene gedeeld. Inmiddels is er in mei 2012 een begeleid verlofkader afgegeven en hebben de eerste verloven plaatsgevonden. Gezien de aard van de problematiek zullen met name leerervaringen buiten de kliniek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT