Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 5 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 5 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Schending zorgplicht door assurantietussenpersoon. Door onvoldoende te wijzen op het risico verbonden aan de polissen dat het rendement (sterk) kan tegenvallen en mogelijk alleen het garantiebedrag op de einddatum wordt uitgekeerd, heeft de assurantietussenpersoon niet de zorg betracht die onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 96253 / HA ZA 12-2006

Vonnis van 5 december 2012

in de zaak van

[Eiser]

wonende te Langerak (gemeente Liesveld),

eiser,

advocaat mr. R.H. Kroes,

tegen

UNIVÉ ALBLASSERWAARD EN OMSTREKEN U.A.,

gevestigd te Sliedrecht,

gedaagde,

advocaat mr. T.J. Dorhout Mees.

Partijen zullen hierna [Eiser] en Univé genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 7 maart 2012 en de daarin genoemde processtukken;

  - het proces-verbaal van comparitie van 15 juni 2012 en de daarin genoemde processtukken.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [Eiser] heeft op 1 januari 1993 een “Gemengde Verzekering” afgesloten bij Univé Verzekeringen (hierna: de Gemengde Verzekering). In de polis van deze verzekering staat onder meer het volgende vermeld (productie 1 bij dagvaarding):

  “(…)

  INGANGSDATUM 01-01-1993 EINDDATUM 01-01-2027

  VERZEKERINGS- [eiser] GEBOREN [geboortedatum]

  NEMER

  VERZEKERD F 163.660,00 UIT TE KEREN BIJ HET IN LEVEN ZIJN VAN DE

  BEDRAG VERZEKERDE OP DE EINDDATUM OF TERSTOND NA HET OVERLIJDEN VOOR DE EINDDATUM

  JAARPREMIE F 3.042,26 INGAANDE 01-01-1993

  F 2.967,26 INGAANDE 01-01-1996

  VOOR HET LAATSTE OP 01-01-2026 OF TOT EERDER OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE (…)”

  2.2. Op 8 augustus 2001 heeft [Eiser] een “Persoonlijk Inkomensoverzicht” van Univé ontvangen dat mondeling door de heer [betrokkene 1], een medewerker van Univé, aan hem is toegelicht (productie 2 bij dagvaarding). Hierin staat onder meer het volgende vermeld:

  “(…) Oudedagspensioen

  Bij in leven zijn op uw 60-jarige leeftijd verwachten wij u op basis van 8% rendement een netto bedrag ad ƒ 225.520,-- (ƒ 184.912,-- + ƒ 70.608,--) uit te keren, waarvoor u een pré-pensioen vanaf uw 60-jarige leeftijd en een aanvulling vanaf uw 65-jarige leeftijd kunt aankopen. (…)

  REKENOVERZICHT

  (…)

  Ingangsdatum 01-09-2001

  Beoogde einddatum 01-02-2022

  (…)

  Doelbedrag op einddatum ƒ 184.912,00 (EUR 83.909,41)

  belegde waarde bij een fondsrendement van 8,00%

  Premie

  ƒ 27.298,00 (EUR 12.387,29) extra storting per 01-09-2001

  ƒ 200,00 (EUR 90,76) per maand

  van 01-09-2001 tot 01-02-2022

  Verzekering

  Uitkering bij leven Belegde waarde

  Op grond van uw fondskeuze bedraagt de garantie van het kapitaal bij leven op de einddatum:

  ƒ 87.338 (EUR 39.632)

  Uitkering bij overlijden ƒ 163.666 (EUR 74.268)

  uit te keren na overlijden van de verzekerde voor de einddatum; indien hoger, wordt de belegde waarde op dat moment uitgekeerd. Indien het overlijden plaatsvindt voor 01-12-2011 wordt tenminste 110% van die waarde uitgekeerd.

  Het bedrag bij overlijden is gegarandeerd.

  Beleggingskeuze 100% AEGON Mix Fund

  Voorbeeldbedrag

  Het voorbeeldbedrag bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum bedraagt op basis van

  voorbeeldbedrag productrendement

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  gemiddeld

  historisch fondsrendement ƒ 303.524 (EUR 137.733) 9,20%

  standaardfondsrendement ƒ 218.446 (EUR 99.126) 7,10%

  verlaagd fondsrendement ƒ 100.092 (EUR 45.420) 1,90%

  eigen fondsrendement 8,00% ƒ 184.912 (EUR 83.909) 6,00%

  (…)

  REKENOVERZICHT

  (…)

  Ingangsdatum 01-09-2001

  Beoogde einddatum 01-02-2022

  (…)

  Doelbedrag op einddatum ƒ 70.608,00 (EUR 32.040,51)

  belegde waarde bij een fondsrendement van 8,00%

  Premie

  ƒ 200,00 (EUR 90,76) per maand

  van 01-09-2001 tot 01-02-2022

  Verzekering

  Uitkering bij leven Belegde waarde

  Op grond van uw fondskeuze bedraagt de garantie van het kapitaal bij leven op de einddatum:

  ƒ 40.927 (EUR 18.572)

  Uitkering bij overlijden ƒ 131.334 (EUR 59.597)

  Uit te keren na overlijden van de verzekerde voor de einddatum; indien hoger, wordt de belegde waarde op dat moment uitgekeerd. Indien het overlijden plaatsvindt voor 01-12-2011 wordt tenminste 110% van die waarde uitgekeerd.

  Het bedrag bij overlijden is gegarandeerd.

  Beleggingskeuze 100% AEGON Mix Fund

  Voorbeeldbedrag

  Het voorbeeldbedrag bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum bedraagt op basis van

  voorbeeldbedrag productrendement

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  gemiddeld

  historisch fondsrendement ƒ 103.642 (EUR 47.031) 6,80%

  standaardfondsrendement ƒ 80.172 (EUR 36.380) 4,50%

  verlaagd fondsrendement ƒ 45.107 (EUR 20.469) -0,90%

  eigen fondsrendement 8,00% ƒ 70.608 (EUR 32.041) 3,40%

  (…)”

  2.3. Op 3 september 2001 heeft [Eiser] twee aanvraagformulieren (productie 3 bij dagvaarding) voor een levensverzekering ondertekend, te weten AEGON polis L60407939 en AEGON polis L60408583 (hierna: de AEGON polissen).

  2.4. Op 12 oktober 2001 heeft AEGON polis L6048583 aan Univé gezonden die deze vervolgens aan [Eiser] heeft verstrekt (productie 4 bij dagvaarding). In deze polis en de bijbehorende overzichten staat onder meer het navolgende vermeld:

  “(…) Betreft: AEGON levensloop Vermogen onder polisnummer L60408583 van verzekeringsnemer [eiser]. (…)

  De door [eiser], geboren [geboortedatum] te betalen premie bedraagt:

  ƒ 200,- (in euro: 90,76) per maand van 01-09-2001 tot 01-02-2022 (…)

  Voor het vaststellen van de premie heeft u als uitgangspunt gekozen een doelkapitaal van ƒ 83.885,- bij een fondsrendement van 8%.

  Beleggingsgegevens (bedragen staan vermeld in guldens)

  verdeling

  toekomstige

  stortingen voorbeeldkapitaal 01-02-2022

  op basis van de volgende fondsrendementen

  AEGON Fondsen gemiddeld

  historisch standaard verlaagd

  Mix Fund 100% 123.975,- 95.478,- 53.067,-

  Totaal 100% 123.975,- 95.478,- 53.067,-

  Productrendement 8,3% 6,1% 0,7%

  Garantie

  Op grond van de in de polis omschreven garantie is bij in leven zijn van de verzekerde op 01-02-2022 een bedrag van ƒ 48.032,- (in euro: 21.795,97) gegarandeerd.

  (...)

  Gemiddeld historisch fondsrendement

  Uitgangspunt voor dit rendement is het fondsrendement op de beleggingen zoals dat in het verleden is behaald. (…)

  Verlaagd fondsrendement

  Dit rendement is een afgeleide van het gemiddeld historisch fondsrendement en geeft u een indruk van het beleggingsrisico dat bij het betreffende fonds hoort.

  Standaard fondsrendement

  Dit rendement wordt jaarlijks per beleggingscategorie door een onafhankelijke instantie vastgesteld en wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT