Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 6 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 6 december 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Aanbesteding.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 100776 / KG ZA 12-206

Vonnis in kort geding van 6 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AANNEMERSBEDRIJF [X] B.V.,

gevestigd te Meerkerk,

eiseres,

advocaat mr. S.M.I. van Loon,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE PAPENDRECHT,

zetelend te Papendrecht,

gedaagde,

advocaat mr. D. van Leersum.

Partijen zullen hierna [eiseres] en de gemeente Papendrecht genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiseres]

  - de pleitnota van de gemeente Papendrecht.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [eiseres] heeft op 4 oktober 2012 ingeschreven op een openbare aanbesteding van de gemeente Papendrecht voor vervanging van de Slobbengorsbrug te Papendrecht. Gunningscriterium was de economisch meest voordelige keus. Op de aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) van toepassing verklaard.

  2.2. Inschrijving op de aanbesteding dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in de navolgende stukken:

  -de aanbestedingsleidraad van 10 augustus 2012

  -de vraagspecificatie deel A van 10 augustus 2012

  -de vraagspecificatie deel B van 10 augustus 2012

  -de vraagspecificatie deel C van 10 augustus 2012

  -de nota van inlichtingen van 10 september 2012.

  2.3. Ten aanzien van het ontwerp en het uiterlijk van de brug zijn onder meer de volgende voorwaarden gesteld in vraagspecificatie deel A :

  -“De gemeente wil de brug vervangen door een brug met een gelijk uiterlijk.” (onder 2.3).

  -“Naast de brug bestaande uit een nieuwe constructie dient een voetgangersbrug van gelijke overspanningen te worden gebouwd.” (eveneens onder 2.3).

  -“De bovenbouw van de brug bestaat uit een hameipoort…Vanwege cultuurhistorische argumenten dient de bovenbouw te worden vervangen door een gelijk uitziende (staal-) constructie, die niet functioneel hoeft te zijn (er is geen ophaalfunctie nodig in deze verbinding).” (onder 3).

  2.4. De aanbestedingsprocedure omvat drie beoordelingsfases:

  1) een controle van de inschrijving op aspecten als volledigheid, techniek en haalbaarheid;

  2) opening van de pakketten met inschrijvingssommen en mededeling van onder meer de fictieve korting per inschrijver;

  3) per inschrijver wordt een fictieve inschrijvingssom opgebouwd waarbij de laagste fictieve inschrijvingssom de economisch meest voordelige keus is.

  2.5. De gemeente Papendrecht heeft aan [eiseres] op 10 oktober 2012 telefonisch medegedeeld dat zij niet zal worden toegelaten tot de tweede fase, maar heeft [eiseres] uiteindelijk alsnog toegelaten.

  2.6. Op 11 oktober 2012 heeft de gemeente Papendrecht de tweede fase uitgevoerd. Volgens het proces-verbaal van 11 oktober 2012 is [eiseres] de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving.

  2.7. Bij brief van 24 oktober 2012 heeft de gemeente Papendrecht aan [eiseres] medegedeeld dat de inschrijving van [eiseres] wordt afgewezen omdat deze onder andere niet voldoet aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT