Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 12, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/12
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Korte samenvatting: Contradictoir. Verzekeringsmij heeft de bewijslast dat voorwaarden die via de tussenpersoon waren verzonden de verzekerde hebben bereikt. Geslaagd in het bewijs. Aannemer heeft onvoldoende weersproken dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld, mede omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de verzekeringsmij heeft gehouden.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 12 december 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 217325 / HA ZA 10-2001 van

 1. [eiser 1],

  wonende te [woonplaats],

 2. [eiseres 2],

  wonende te [woonplaats],

  eisers,

  advocaat mr. P.J.G. Goumans te Helmond,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [gedaagde],

  g[vestigingsplaats][vestigingsplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

  en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 224050 / HA ZA 10-2972 van

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [eiseres],

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  eiseres,

  advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

  tegen

  naamloze vennootschap

  DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

  gevestigd te Amsterdam,

  gedaagde,

  advocaat mr. J.H. Tuit te Almere.

  Partijen zullen hierna [eisers], [gedaagde] en Delta Lloyd genoemd worden.

 3. De procedure in de hoofdzaak

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 21 maart 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De procedure in de vrijwaringszaak

  2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 21 maart 2012

  - akte na tussenvonnis tevens akte aanbod getuigenbewijs van Delta Lloyd

  - akte overlegging producties van Delta Lloyd

  - het proces-verbaal van getuigenverhoor van 31 mei 2012

  - de conclusie na getuigenverhoor van Delta Lloyd

  - de antwoordconclusie na getuigenverhoor van [g[gedaagde]

  - akte uitlating omtrent het verzoek tot pleidooi van [g[gedaagde]

  - de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

  2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

  2.3. De rechter, ten overstaan van wie de getuigenverhoren zijn gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

 5. De verdere beoordeling in de vrijwaringszaak

  3.1. De rechtbank ziet in hetgeen Delta Lloyd heeft aangevoerd geen reden om terug te komen op haar bindende eindbeslissing dat Delta Lloyd niet kon volstaan met toezending van de aanvullende voorwaarden aan de tussenpersoon en dat het gevolg daarvan is dat op Delta Lloyd de bewijslast rust dat de aanvullende voorwaarden [g[gedaagde] hebben bereikt.

  3.2. Aan Delta Lloyd is te bewijzen opgedragen dat haar brief van 6 oktober 2006 met het daarbij horende clausuleblad als bijlage bij diens brief van 13 oktober 2006 door ABN AMRO aan [g[gedaagde] is toegezonden en/of dat [g[gedaagde] door de heer [...] op 26 september 2006 namens Delta Lloyd voldoende duidelijk is medegedeeld dat en welke aanvullende voorwaarden door Delta Lloyd werden gesteld aan de uitbreiding van de dekking.

  3.3. Delta Lloyd heeft daartoe stukken in het geding gebracht en als getuigen gehoord [...] voornoemd, de heer [...], schade-expert bij [...] en de heer [...], schadebehandelaar bij Delta Lloyd.

  3.4. Ten aanzien van het tweede deel van de bewijsopdracht heeft [...] verklaard dat hij tijdens zijn bezoek aan [g[gedaagde] op 26 september 2006 aan [g[gedaagde] niet heeft laten weten met welke aanvullende voorwaarden [g[gedaagde] rekening moest houden. De andere getuigen hebben op dit punt niets verklaard, zodat Delta Lloyd er niet in is geslaagd te bewijzen dat [g[gedaagde] door [...] op 26 september 2006 namens Delta Lloyd voldoende duidelijk is medegedeeld dat en welke aanvullende voorwaarden door Delta Lloyd werden gesteld aan de uitbreiding van de dekking.

  3.5. Ten aanzien van het eerste deel van de bewijsopdracht heeft Delta Lloyd als productie 33 een ondertekende verklaring overgelegd van mevrouw [...], werkzaam bij ABN AMRO te Eindhoven. [...] verklaart met betrekking tot de door haar aan [g[gedaagde] verzonden brief van 13 oktober 2006 dat daarin is aangegeven dat zij het faxbericht van Delta Lloyd heeft doorgestuurd aan [g[gedaagde] en dat zij ervan uitgaat dat zij de bijlage volledig, dus de vijf bladen die zich in het dossier bevinden, bij de brief heeft gevoegd. Dit omdat zij als tussenpersoon dagelijks de stukken die van verzekeraars worden ontvangen, doorstuurt aan verzekerden.

  3.6. [...] heeft hierover verklaard dat hij de dekkingsbevestiging met daarin de projectgegevens en met als bijlage de aanvullende voorwaarden heeft gefaxt naar het ABN AMRO kantoor te Zwolle. Daarnaast heeft [...] verklaard dat de premie-nota, het polisblad en de relevante voorwaarden op 17 oktober 2006 door de administratie van Delta Lloyd rechtstreeks naar [g[gedaagde] zijn verzonden, omdat Delta Lloyd gemachtigd was de premie te incasseren middels automatische incasso. Op 18 oktober 2006 is hij gebeld door ABN AMRO Eindhoven met de vraag of [g[gedaagde] de premie in termijnen zou kunnen betalen. Dat dit mogelijk was heeft hij bevestigd per e-mail aan ABN AMRO Eindhoven, waarbij hij nogmaals de dekkingsbevestiging en de aanvullende voorwaarden heeft bijgevoegd omdat er tevens een vraag was over de bouwtermijn.

  3.7. [...] verklaart dat hij na de schademelding de bouwlocatie heeft bezocht en daar heeft gesproken met de uitvoerder. Hij heeft aan de uitvoerder kenbaar gemaakt dat hij de aanvullende voorwaarden van Delta Lloyd had ontvangen en hem gevraagd op welke wijze is gehandeld naar aanleiding van die aanvullende voorwaarden. [...] heeft vervolgens de uitvoerder kenbaar gemaakt dat hij de aanvullende voorwaarden diende na te leven, waarbij de uitvoerder niet aangaf dat hij de voorwaarden niet kende. Vervolgens heeft [...] aan [g[gedaagde] schriftelijk verzocht een aantal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT