Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, July 16, 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2008/07/16
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 273289 / HA ZA 06-3241

Uitspraak: 16 juli 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

 1. [eiser sub 1],

 2. [eiser sub 2],

  beiden wonende te Haarlem,

  eisers,

  procureur mr. P.H.C.M. van Swaaij,

  advocaat mr. M. Verhoeff te Utrecht,

  - tegen -

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY PLANNING B.V. (voorheen genaamd Wagner & Partners B.V.),

  gevestigd te Rotterdam,

  gedaagde,

  procureur mr. J. Kneppelhout,

  advocaat mr. A.A.F. Talitsch te Den Haag.

  Eisers worden hierna aangeduid als "[eiser sub 1]" respectievelijk "[eiser sub 2]". Eisers gezamenlijk worden hierna aangeduid als "[Eisers]" Gedaagde wordt hierna aangeduid als "Wagner & Partners".

  1 Het verloop van het geding

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  - de dagvaarding van 3 november 2006 en de door [Eisers] overgelegde producties;

  - de conclusie van antwoord van 6 juni 2007, met producties;

  - het tussenvonnis van 4 juli 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

  - de brief van 2 oktober 2007 van mr. Kneppelhout, met producties;

  - de brief van 8 oktober 2007 van mr. Verhoeff, met producties;

  - het proces-verbaal van de op 16 oktober 2007 gehouden comparitie van partijen;

  - de conclusie van repliek van 23 januari 2008, met producties;

  - de conclusie van dupliek van 23 april 2008, met producties;

  - de akte uitlating producties van 21 mei 2008 van [Eisers]

  2 Het geschil

  De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Wagner & Partners te veroordelen tot betaling aan [Eisers] van bedragen van:

  a. € 252.596,66,

  b. € 4.500,00 ter zake van de kosten ten behoeve van de vaststelling van aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende schade,

  c. € 4.000,00 ter zake van buitengerechtelijke kosten,

  een en ander met rente en kosten.

  Wagner & Partners heeft de vordering van [Eisers] gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, van [Eisers] in de kosten van het geding.

  3 De beoordeling

  3.1 Tussen partijen staan - onder meer - de volgende feiten vast:

  a. [Eisers] nam in 1997 contact op met Wagner & Partners. De aanleiding daarvoor was dat [Eisers] had vernomen dat Wagner & Partners kon adviseren omtrent de mogelijkheid om geld vrij te maken uit de overwaarde van zijn woning en daar iets zinnigs mee te doen voor later.

  b. Op het moment dat [Eisers] contact opnam met Wagner & Partners had [eiser sub 1] een monumentaal pand aan de Witte Herenstraat 30 te Haarlem in eigendom. De woning was hypothecair gefinancierd bij ABN-AMRO. Het openstaande saldo van twee hypothecaire geldleningen bedroeg fl. 153.750,00. Er was sprake van een aanzienlijke overwaarde van de woning.

  c. [Eisers] heeft aan Wagner & Partners kenbaar gemaakt dat hij beoogde de mogelijkheid te creëren om eerder te stoppen met werken dan wel het pensioen aan te vullen. [Eisers] heeft daarbij aangegeven dat zijn maandlasten niet mochten stijgen.

  d. In mei 1997 werd door de heer [X.] van Wagner & Partners een financieel advies ten behoeve van [eiser sub 1] opgesteld en mondeling toegelicht (productie 6 bij conclusie van antwoord). Het advies voorzag erin dat [eiser sub 1] een hypothecaire geldlening zou aangaan van fl. 585.000,00. Met dat bedrag zou de schuld aan ABN-AMRO worden afgelost. Verder was de strekking van het advies dat het na aftrek van kosten en van een opname van fl. 18.457,00 overblijvende geld zodanig zou worden belegd dat daarvan een hoger rendement was te verwachten dan de kosten die waren verbonden aan het lenen van het geld.

  e. [eiser sub 1] accepteerde het door Wagner & Partners verstrekte advies. Het advies werd ten uitvoer gebracht. Wagner & Partners bemiddelde bij de diverse in dat kader te verrichten transacties. De hypothecaire geldlening werd verstrekt door de Rabobank.

  f. In juli 1998 bracht [X.] een gewijzigd financieel advies uit (productie 4 bij dagvaarding). Dit advies voorzag erin dat [eiser sub 1] een bedrag van in totaal fl. 1.000.000,00 zou lenen. Met dat bedrag zou de schuld aan de Rabobank worden afgelost. De strekking van het advies was dat het na aftrek van kosten overblijvende bedrag weer grotendeels zodanig zou worden belegd dat daarvan een hoger rendement was te verwachten dan de kosten die waren verbonden aan het lenen van het geld.

  g. [eiser sub 1] accepteerde het advies. Het advies werd ten uitvoer gelegd. Wagner & Partners bemiddelde bij de diverse in dat kader te verrichten transacties. De geldleningen werden verstrekt door ABN-AMRO. Een bedrag van fl. 468.000,00 werd verstrekt in de vorm van een levenhypotheek en een bedrag van fl. 532.000,00 werd verstrekt in de vorm van een middellange lening. De hypotheekakte kwam op 21 december 1998 tot stand.

  h. In 2001 adviseerde de heer [Y.] van Wagner & Partners [eiser sub 1] de financiële planning wederom aan te passen. Er werd een gewijzigd financieel plan d.d. 19 februari 2001 opgesteld (productie 6 bij dagvaarding). De kern van de aanpassing was dat uit een koopsompolis fl. 540.000,00 werd opgenomen en dat dit bedrag werd herbelegd in beleggingsdepots.

  i. [eiser sub 1] accepteerde het advies. Het advies werd ten uitvoer gebracht. Wagner & Partners bemiddelde bij de diverse in dat kader te verrichten transacties.

  j. Bij brief van 14 maart 2003 deed Schweitzer [Eisers] een nieuw financieel plan toekomen (productie 8 bij dagvaarding). De begeleidende brief vermeldt dat daarin de volgende mutaties zijn verwerkt:

  - verlaging premies Aegon

  - verlaging opnames Vastgoedmixfonds

  - actuele waardes van de beleggingen.

  k. Het voorblad bij het financieel advies van 14 maart 2003 vermeldt het volgende:

  Geldlening 212.369 euro, rente 5,2% tot december 2003. Rente over 128.419 euro niet aftrekbaar.

  Geldlening 241.411 euro, rente 5,7% tot december 2003. Rente niet aftrekbaar.

  Hypotheekrente vanaf 2e jaar op 4,5% gesteld.

  Inkomen van de heer [eiser sub 1] 43.500 euro.

  Inkomen van mevrouwde Reus 13.500 euro.

  Eigen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT