Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Opzegging internationale distributieovereenkomst. Gedaagde gevestigd op Cyprus. Partijen zijn in de overeenkomst arbitrage overeengekomen. Voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 31 EEX-Vo? Toetsing aan de in het Van Uden-Déco Line-arrest geformuleerde voorwaarden. Geen "voorlopige of bewarende" maatregelen. Ontbreken "reële band".

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 101225 / KG ZA 12-216

Vonnis in kort geding van 19 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FIRE SOLUTIONS BENELUX B.V.,

gevestigd te Goudswaard,

eiseres,

advocaat mr. J.H. Stek,

tegen

de rechtspersoon naar het recht van de staat Cyprus,

FIREPRO SYSTEMS LIMITED,

gevestigd te Limassol, Cyprus,

gedaagde,

advocaat mr. A.H. Vermeulen.

Partijen zullen hierna Fire Solutions en FirePro genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 10 december 2012;

  - de mondelinge behandeling van 14 december 2012;

  - de pleitnota van Fire Solutions;

  - de pleitnota van FirePro;

  - de over en weer overgelegde producties.

  1.2. Ter zitting heeft mr. Stek namens Fire Solutions bezwaar gemaakt tegen de namens FirePro op 14 december 2012 overgelegde producties 24 tot en met 26. Mr. Stek heeft aangevoerd dat Fire Solutions in haar belang om zich deugdelijk te kunnen verdedigen is geschaad door het late tijdstip waarop vorenbedoelde producties aan haar ter beschikking zijn gesteld, te weten kort voor aanvang van de zitting.

  Gezien de omstandigheid dat Fire Solutions zelf heeft verzocht het kort geding op verkorte termijn te mogen laten plaatsvinden, waardoor FirePro en haar advocaat pas enkele dagen voorafgaand aan de zitting bekend waren met de inhoud van de dagvaarding en de onderliggende stukken, en het feit dat de namens FirePro op 14 december 2012 overgelegde stukken van beperkte omvang zijn, wordt het bezwaar van Fire Solutions gepasseerd en maken genoemde producties deel uit van het procesdossier waarop vonnis wordt gewezen.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Fire Solutions is een Nederlandse leverancier van brandblussystemen. Firepro is een op Cyprus gevestigde producent van brandblussystemen.

  2.2. Bij overeenkomst van 1 september 2007, gewijzigd bij addendum van 1 september 2009 (hierna te noemen: de distributieovereenkomst) zijn partijen overeengekomen dat Fire Solutions de exclusieve distributeur is in de Benelux en op de Nederlandse Antillen van door FirePro geproduceerde brandblussystemen. De distributieovereenkomst is, na verlenging, voor bepaalde tijd aangegaan tot 1 september 2017.

  2.3. Op de distributieovereenkomst is ingevolge een door partijen gemaakte rechtskeuze het recht van Cyprus van toepassing. Voorts zijn partijen overeengekomen dat geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de distributieovereenkomst zullen worden voorgelegd aan arbiter in Londen, Engeland, welke arbitrage onderworpen is aan de ICC Arbitration rules.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT