Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 17, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-17
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Gerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-001265-12

Uitspraak d.d.: 17 december 2012

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 21 mei 2012 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorte plaats] op [1976],

thans verblijvende in [verblijfplaats].

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 5 december 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot:

- vrijspraak van de ten laste gelegde onderdelen ‘voorbedachte raad’ en ‘medeplegen’ in de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten;

- tot veroordeling van verdachte ter zake het onder 1 primair, 2 primair en 3 subsidiair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren met aftrek van voorarrest;

- toewijzing van de vordering van benadeelde partij [benadeelde 1] tot een bedrag van € 90.993,32,-;

- toewijzing van de vordering van benadeelde partij [benadeelde 4] tot een bedrag van

€ 11.493,45;

- toewijzing van de vordering van benadeelde partij [benadeelde 2] tot een bedrag van

€ 1.788,80;

- toewijzing van de vordering van benadeelde partij [benadeelde 3] tot een bedrag van

€ 468,-;

- dat ten aanzien van alle vorderingen benadeelde partij de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd;

- dat ten aanzien van de in beslag genomen goederen conform het vonnis van de rechtbank wordt beslist.

Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,

mr. M.R.M. Schaap, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen, omdat het tot een andere strafoplegging komt en zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na nadere aanvulling van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a Wetboek van Strafvordering - ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 1 oktober 2011, in/op of nabij de [straat] te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, een persoon, te weten [benadeelde 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en al dan niet met voorbedachten rade een of meer kogels op die [benadeelde 1] heeft afgevuurd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat

  hij op of omstreeks 1 oktober 2011, in/op of nabij de [straat] te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, aan een persoon, te weten [benadeelde 1], opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel (ernstig letsel van de rug met een totale verlamming (dwarslaesie) ter hoogte van de 10e borstwervel (verlamming vanaf circa navelhoogte naar beneden) heeft toegebracht, door die [benadeelde 1] opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg een of meer kogels in de rug en/of elders in het lichaam te schieten;

 2. hij op of omstreeks 1 oktober 2011, in/op of nabij de [straat] te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer personen, te weten [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet een of meer kogels op die [benadeelde 2] en/of die [benadeelde 3] en/of die [benadeelde 4] heeft afgevuurd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  EN/OF

  hij op of omstreeks 1 oktober 2011, in/op of nabij de [straat] te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon (te weten [benadeelde 2]) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel ((schot)verwonding aan de rechterkuit) heeft toegebracht, door die [benadeelde 2] opzettelijk een of meer kogels in haar (kuit) been te schieten

  en/of

  aan een persoon (te weten [benadeelde 3]) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een buikwond) heeft toegebracht, door die [benadeelde 3] opzettelijk een of meer kogels in/langs haar buik te schieten

  en/of

  aan een persoon (te weten [benadeelde 4]) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een beenwond) heeft toegebracht, door die [benadeelde 4] opzettelijk een of meer kogels in het/zijn been te schieten;

  EN/OF

  hij op of omstreeks 1 oktober 2011, in/op of nabij de [straat] te [plaats], in

  elk geval in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer personen, te weten [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] en/of [benadeelde 4] en/of een of meer andere in die [straat] aanwezige personen zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet een of meer kogels op die [benadeelde 2] en/of die [benadeelde 3] en/of die [benadeelde 4] en/of die andere in die [straat] aanwezige perso(o)n(en) heeft afgevuurd,

  terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid.

 3. hij op of omstreeks 1 oktober 2011 te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon, genaamd [benadeelde 1], welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, en/of met kracht met een helm slaan op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [benadeelde 1] en/of het duwen tegen/van die [benadeelde 1] en/of het schreeuwen tegen die [benadeelde 1] en/of het achtervolgen en/of narennen van die [benadeelde 1];

  althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat

  hij op of omstreeks 1 oktober 2011 te [plaats], in elk geval in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [benadeelde 1]) meermalen, althans eenmaal, en/of met kracht met een helm op/tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen en/of die [benadeelde 1] heeft geduwd, waardoor voornoemde [benadeelde 1] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

  Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

  Bewijsoverweging met betrekking tot het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde

  De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting van het hof - samengevat en zakelijk weergegeven - onder meer het volgende aangevoerd. De getuigen die tijdens het opsporingsonderzoek een verklaring hebben afgelegd en wiens verklaringen door de rechtbank voor het bewijs zijn gebezigd, hebben bij hun verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris een ander beeld geschetst. De verklaringen wijken op essentiële punten en details af van de door hen bij de politie afgelegde verklaringen. Aldus dienen deze verklaringen als onbetrouwbaar te worden aangemerkt en van het bewijs te worden uitgesloten. Het voorgaande brengt met zich dat, in aanmerking genomen dat geen ander getuigenbewijs, technisch of ander bewijs voor de betrokkenheid van verdachte ontbreekt, er geen verband meer kan worden gelegd tussen de persoon die met de helm sloeg, verdachte, en de schutter. Derhalve dient vrijspaak te volgen van het onder 1 en 2 ten laste gelegde, aldus de raadsvrouw.

  Het hof overweegt dat het door en namens verdachte gevoerde bewijsverweer wordt weerlegd door de door het hof gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze in een eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen.

  Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat de getuigen - die in het kader van het hoger beroep - door de rechter-commissaris zijn gehoord, geen ten opzichte van hun bij de politie afgelegde verklaringen, afwijkende verklaringen hebben afgelegd. Integendeel in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT