Kort geding van Rechtbank Alkmaar, Voorzieningenrechter, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Geldvordering in kort geding toegewezen met betalingsregeling.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/AS

KG nummer: 142016/KG ZA 12-412

datum: 20 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

[NAAM EISER],

wonende te Bonaire,

EISER IN KORT GEDING,

advocaat mr. W. Wolfs te Naarden,

tegen:

[NAAM GEDAAGDE],

wonende te Oosterleek,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

advocaat mr. R.I.C. Bindels te Utrecht.

Partijen zullen verder worden genoemd "eiser" respectievelijk "gedaagde".

 1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

  Ter terechtzitting van 10 december 2012 zijn verschenen namens eiser zijn gemachtigde de heer P. Veen,vergezeld van mr. Wolfs voornoemd en namens gedaagde mr. Bindels voornoemd.

  Desgevraagd is namens eiser verklaard dat hij niet in persoon verschenen is in verband met zijn slechte gezondheidstoestand en namens gedaagde dat zij niet in persoon is verschenen in verband met een verblijf in Egypte.

  Eiser heeft gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

  Gedaagde heeft de vordering bestreden.

  Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van eiser de originele dagvaarding en van de zijde van gedaagde een pleitnotitie, overgelegd en vonnis gevraagd.

  De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

 2. DE UITGANGSPUNTEN

  2.1 Eiser en gedaagde zijn vader en dochter.

  2.2 Eiser heeft op 9 februari 2009 een bedrag van [euro] 115.000,-- aan gedaagde uitgeleend. Van deze lening is een overeenkomst van geldlening opgesteld tussen partijen. Aan de lening zijn geen verplichte rentebetalingen of (tussentijdse) aflossingsverplichtingen verbonden. In de overeenkomst is voorts het volgende opgenomen:

  artikel 3. De schuldenaar is verplicht jaarlijks tegelijk met de rentebetaling op de hoofdsom een bedrag van [euro] n.v.t. af te lossen. Deze aflossing vindt voor het eerst plaats op n.v.t. De schuldenaar is te allen tijde bevoegd de hoofdsom geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen maar het voorschreven kapitaal moet terstond worden afgelost zodra schuldeiser dit van schuldenaar verlangt.

  artikel 4. Indien de schuldenaar stipt aan zijn verplichtingen tot betaling van rente en aflossing voldoet, zal de hoofdsom of restant hoofdsom in haar geheel niet opeisbaar zijn. Indien schuldenaar de rente en/of aflossing niet betaald op tijd en wijze als in deze akte vermeld, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, boedelafstand doet, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of zijn roerende of onroerende zaken in beslag worden genomen, is de schuldeiser gerechtigd de hoofdsom casu quo de restant hoofdsom met de rente tot de dag van betaling op te eisen bij een eenvoudig bevel tot betaling zonder ingebrekestelling of andere formaliteit.

  Artikel 5. De schuldenaar is gehouden op eerste aanvraag van de schuldeiser in de door schuldeiser gewenste vorm en omvang zekerheid te stellen.

  2.3 In februari 2012 heeft eiser jegens gedaagde aanspraak gemaakt op terugbetaling van het geleende bedrag. Daarbij is overeengekomen dat een bedrag van

  [euro] 15.000,-- niet terugbetaald behoeft te worden, maar dat dit mocht worden verrekend.

  2.4 In een brief van eiser aan gedaagde d.d. 26 juni 2012 is onder meer het volgende opgenomen:

  (...) Ik wil het in deze brief ook nog hebben over Bon Bida...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT