Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Heeft de samenwonend, niet geregistreerd, partner het recht op vernietiging van overeenkomsten als bedoeld in art. 1:88 en 89 BW

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 97495 / HA ZA 12-2086

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. H.M. Fritschy,

tegen

[gedaagde]

wonende te Dordrecht,

gedaagde,

advocaat mr. C.A. Gobbens.

Partijen zullen hierna ABN Amro en [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 14 maart 2012,

  - de akte van 20 juni 2012 van ABN Amro,

  - de conclusie van antwoord,

  - het tussenvonnis van 15 augustus 2012 en de daarin genoemde processtukken,

  - het proces-verbaal van comparitie van 2 november 2012 en de daarin genoemde stukken,

  - de door partijen overgelegde producties.

 2. De feiten

  2.1 Op 28 mei 2010 is een kredietovereenkomst tussen ABN Amro en Bakkerij [X] (verder: de bakkerij) tot stand gekomen, welke overeenkomst is gewijzigd bij aanvullende overeenkomst op 7 juli 2011. Op basis van deze overeenkomst heeft ABN Amro een totale kredietfaciliteit van € 465.032,-- aan de bakkerij verstrekt. Tot zekerheid van de nakoming van de kredietovereenkomst heeft de bakkerij ten behoeve van ABN Amro een recht van hypotheek op haar bedrijfspand gevestigd.

  2.2 [gedaagde] heeft zich jegens ABN Amro hoofdelijk verbonden voor de nakoming van deze kredietovereenkomst.

  2.3 Het bedrijfspand van de bakkerij is door brand verwoest. De brandverzekeraar heeft de verzekeringspenningen (nog) niet uitgekeerd.

  2.4 Op 3 januari 2012 is de bakkerij door deze rechtbank in staat van faillissement verklaard.

 3. De vordering

  3.1 ABN Amro vordert, na vermindering van eis, dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld:

  I tot betaling van € 357.549,54, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, althans artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf datum dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

  II in de kosten van deze procedure, met inbegrip van de nakosten ad € 131,-- en in geval van betekening van het vonnis ad € 199,--, alsmede in de kosten van de gelegde conservatoire beslagen, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van het vonnis tot aan de dag der voldoening.

  3.2 ABN Amro legt aan haar vordering het volgende ten grondslag.

  Op grond van de kredietovereenkomst was de bakkerij op 14 maart 2012 een bedrag van € 464.981,68 verschuldigd, op welk bedrag in mindering strekt de opbrengst van het bedrijfspand ad € 117.015,56 minus de boedelbijdrage aan de curator ad € 3.925,--,zodat per saldo een bedrag van € 357.549,54 is verschuldigd.

  3.3 [gedaagde] voert als verweren aan dat:

  1) de rechtshandeling van [gedaagde] is vernietigd op grond van reflexwerking van artikel 1:88 en 89 BW, omdat zijn levensgezel, mevrouw [betrokkene 1] (verder [betrokkene 1]), geen toestemming heeft gegeven voor de rechtshandeling;

  2) het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om [gedaagde] aan te spreken, nu eerst andere zekerheden kunnen worden uitgewonnen;

  3) ABN Amro de staatsgarantie heeft ingeroepen;

  4) op de vordering € 130.000,-- in mindering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT