Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 18 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Faillissementsprocesrecht. Verwijzing naar HR 9 september 1994, NJ 1995, 5. Aan een wijziging van eis in een ex art. 29 Fw van rechtswege geschorste procedure komt geen rechtsgevolg toe. Art. 29 Fw is van openbare orde. Rechtbank had moeten constateren dat de procedure van rechtswege was geschorst. Hof constateert dit alsnog en bepaalt dat de procedure bij de rechtbank kan worden voortgezet... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.099.939

(zaaknummer rechtbank 105602)

arrest van de eerste kamer van 18 december 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hakvoort Professional B.V. (voorheen: Hakvoort Horeca B.V.),

gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. L.M. de Jong,

tegen

[curator], in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.O.M. B.V.,

kantoorhoudend te Doetinchem,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellant in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. R. Stam.

Partijen worden hierna Hakvoort en de curator genoemd. De gefailleerde vennootschap E.O.M. B.V. wordt EOM genoemd.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 21 oktober 2009, 25 augustus 2010, 13 april 2011 en 12 oktober 2011 die de rechtbank Zutphen tussen (aanvankelijk) EOM en (later) de curator als gedaagde in conventie, eiser(es) in reconventie enerzijds en Hakvoort als eiseres in conventie, verweerster in reconventie anderzijds heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 30 december 2011, tevens houdende memorie van grieven, met producties;

- de memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel, met producties;

- de memorie van antwoord in incidenteel appel, met producties;

- akte uitlating, tevens akte overlegging producties zijdens Hakvoort;

- akte, met productie, zijdens de curator.

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De omvang van het hoger beroep

Blijkens de dagvaarding in hoger beroep en de grieven van beide partijen, richten zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep zich uitsluitend tegen het vonnis van 12 oktober 2011 en (wat grief A van het incidenteel hoger beroep betreft) het daaraan voorafgegane tussenvonnis van 13 april 2011 voor zover in conventie gewezen. De beoordeling in hoger beroep strekt zich dan ook alleen uit tot de procedure in conventie.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Het gaat in deze zaak - kort samengevat en voor zover in hoger beroep van belang - om het volgende. Hakvoort heeft aan EOM keukenapparatuur voor een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT