Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Faillissement circus. IPR. Vraag of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurder circus en/of de ‘lokale manager’ van het circus. En of ‘achterliggend bestuurder’ mogelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens de schuldeisers van het circus.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 96707 / HA ZA 12-2043

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

MR. PIETER JOHANNIS ADRIANUS NIEUWLAND q.q., kantoorhoudende te Dordrecht, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de buitenlandse vennootschap private limited company (UK) Altijd Anders One Limited h.o.d.n. Circus [X],

gevestigd te Cardiff, Engeland,

eiser,

advocaat mr. A.F. Ammerlaan,

tegen

 1. de buitenlandse vennootschap

  [gedaagde 1] h.o.d.n. [X Beheer],

  gevestigd te Dordrecht,

  gedaagde,

  niet verschenen,

 2. [gedaagde 2]

  wonende te Dordrecht,

  gedaagde,

  advocaat mr. G. Sarier,

 3. [gedaagde 3]

  wonende te Rotterdam,

  gedaagde,

  advocaat mr. A. Rhijnsburger.

  Partijen zullen hierna de curator, [X Beheer], [gedaagde 2] c.q. [gedaagde 3] worden genoemd.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 27 juni 2012 en de daarin genoemde processtukken;

  - het proces-verbaal van comparitie van 12 september 2012 en de daarin genoemde stukken.

  1.2. Tegen [X Beheer] is verstek verleend. Op grond van artikel 140 Rv wordt tussen alle partijen één vonnis gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.

  1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. Altijd Anders One Limited h.o.d.n. Circus [X] (hierna: Circus [X]) is in Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen.

  2.2. [X Beheer] is enig bestuurder van Circus [X].

  2.3. [gedaagde 2] is enig bestuurder van [X Beheer].

  2.4. Bij productie 14 van de curator is een ongedateerde brief met onder meer de volgende tekst overgelegd:

  “(…)

  Kennisgeving aan heer [betrokkene 1]

  Directie van Circus [X]

  (…)

  Bij deze verzoek ik u, om de door mij (…) betaalde gelden ad. € 2000.00,

  Voor de uitvoering van het feestje van 08-08-2008 terug te betalen aan ondergetekende.

  Op uw verzoek heb ik de betaling van € 2000.00 persoonlijk contant aan u voldaan op 30 juli 2009. Hierop heb ik een kasbewijs van u ontvangen.

  (…)

  Doch toen u in december 2008 en Januari 2009 weer alles op de lange baan schoof is mijn vertrouwen in een correcte afhandeling beschaamd. De gestuurde E-mails, telefoontjes en pogingen om met u in contact te komen heeft u consequent omzeild. Mij rest nu niet anders dan u via deze weg te verzoeken het verschuldigde bedrag ad. €2000.00 aan mij terug te betalen.

  (…)

  Met vriendelijke groet, namens de Jutter Express,

  [betrokkene 2]

  2.5. Op 16 september 2010 is door Incasso Company een brief gestuurd aan Circus [X] met daarin onder meer de volgende tekst (productie 14 van de curator):

  “(…)

  Circus [X]

  t.a.v. De heer [betrokkene 1]

  (…)

  Betreft : Betalingsregeling

  Dossier : (…) [X] Transport B.V.

  (…)

  Wij hebben geconstateerd dat u geen invulling geeft aan de met u overeengekomen betalingsregeling van € 200,00 per maand. In bovengenoemde zaak heeft u tot dusver een bedrag van € 200,00 voldaan.

  (…)”

  2.6. Namens Loon- en Grondwerkbedrijf [X] B.V. zijn onderstaande ‘rekening-overzichten’ gestuurd (cursief is handgeschreven tekst) aan Circus [X] (productie 14 van de curator):

  “(…) 30/09/09 (…)

  Circus [X] TAV [betrokkene 1]

  (…)

  Datum Factuur Verv.datum Fak.bedrag Reeds betaald Openstaand

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22/04/09 900290 22/05/09 449.07 499.07

  Dhr [betrokkene 1], wilt u deze factuur betalen.

  Wij hebben netjes en volgens afspraak de spullen netjes geladen en gelost.

  Graag correcte afwerking.

  (…)”

  “(…) 13/10/09 (…)

  Circus [X] DHR [betrokkene 1]

  (…)

  Datum Factuur Verv.datum Fak.bedrag Reeds betaald Openstaand

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22/04/09 900290 22/05/09 ! 449.07 499.07

  neem a.u.b. even contact op met ons.

  (…)”

  2.7. Op 19 oktober 2010 heeft deze rechtbank Circus [X] in staat van faillissement verklaard.

  2.8. Op 20 oktober 2010 is in een lokale wekelijkse krant een artikel gepubliceerd waarin onder meer het volgende is vermeld (productie 13 van de curator):

  “(…) Samen met alle leden van de RK gymnastiekvereniging St. Paul heeft [gedaagde 2] in de afgelopen maanden feest gevierd. Daar was reden toe, want St. Paul viert het 80-jarig bestaan.

  (…)

  Circus

  Het 80-jarig bestaan van St. Paul werd dit voorjaar gevierd en alle leden brachten een bezoek aan het Circus [X]. En dat is geen toeval, want [gedaagde 2] is hiervan de tourmanager. (…)

  Circus [X] verzorgt optredens in het hele land en [gedaagde 2] legt de contacten met de gemeentes en verzorgt de verblijfsvergunningen en werkgeversvergunningen voor de artiesten.

  Hij is een echte liefhebber van circussen en schreef in 1999 een boek over Joop Teutenberg en zijn Circus Royal. (…)”

  2.9. Op 22 december 2011 heeft de curator conservatoir beslag doen leggen op roerende zaken ten laste van [X Beheer], [gedaagde 3] en [gedaagde 2].

  2.10. Het tekort in het faillissement van Circus [X] bedroeg op 27 augustus 2012 tenminste € 157.041,34.

 6. De vordering

  3.1. De curator vordert bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

  1. te verklaren voor recht dat [X Beheer] haar taak als bestuurder van Circus [X] onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement van Circus [X] is geweest;

  2. te verklaren voor recht dat [gedaagde 3], als degene die met de leiding van de in Nederland verrichte werkzaamheden van Circus [X] is belast, Circus [X] onbehoorlijk heeft bestuurd en dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement van Circus [X] is geweest;

  3. te verklaren voor recht dat [gedaagde 2] onrechtmatig jegens de gezamenlijk schuldeisers van het faillissement van Circus [X] heeft gehandeld;

  4. PRIMAIR: [X Beheer] en [gedaagde 3] hoofdelijk te veroordelen om aan de curator te betalen het bedrag van de schulden van het faillissement van Circus [X], voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, “het tekort”, nader op te maken bij staat;

 7. SUBSIDIAIR: [gedaagde 3] te veroordelen om aan de curator te betalen het bedrag van de schulden van het faillissement van Circus [X], voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, “het tekort”, nader op te maken bij staat;

 8. SUBSIDIAIR: [X Beheer] te veroordelen om aan de curator te betalen het bedrag van de schulden van het faillissement van Circus [X], voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, “het tekort”, nader op te maken bij staat;

  1. PRIMAIR: [X Beheer] en [gedaagde 3] hoofdelijk te veroordelen om aan de curator te betalen een voorschot op het onder IV genoemde tekort ad € 75.000,00;

 9. SUBSIDIAIR: [gedaagde 3] te veroordelen om aan de curator te betalen een voorschot op het onder IV...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT