Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Niet verenigbaar met doel en strekking van de Wet verbetering Poortwachter en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter is om ondanks de afwezigheid van mogelijkheden binnen het eigen bedrijf te wachten met het inzetten van re-integratieactiviteiten in het tweede spoor tot het tweede ziektejaar van de werknemer. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zijn standpunt dat de re integratie... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/968

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

de vennootschap onder firma Botman Polyether V.O.F., te Zwaagdijk, eiseres

(gemachtigde: mr. drs. E.C. Spiering),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (districtskantoor Alkmaar), verweerder

(gemachtigde mr. L. Ritsma).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen [naam werknemer] (hierna: de werknemer), te [woonplaats],

(gemachtigde: mr. P. Bobeldijk).

Procesverloop

Bij besluit van 13 oktober 2011 heeft verweerder aan eiseres meegedeeld dat de loondoorbetalingsverplichting met betrekking tot de werknemer met 52 weken wordt verlengd tot 31 december 2012.

Bij besluit van 5 maart 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting van 29 november 2012. Eiseres en verweerder hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. De werknemer is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De rechtbank dient te beoordelen of verweerder terecht en op goede gronden de termijn waarin eiseres gehouden is loon door te betalen aan de werknemer heeft verlengd met 52 weken.

  2. Ingevolge artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) verlengt het Uwv het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 en de beoordeling, bedoeld in artikel 65 blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond onvoldoende re integratie-inspanningen heeft verricht, opdat de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re integratie-inspanningen kan herstellen. Het tijdvak bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken.

    Ingevolge artikel 65 van de WIA gaat de aanvraag voor een uitkering op grond van deze wet vergezeld van een re-integratieverslag als bedoeld in artikel 25, derde lid. Het Uwv beoordeelt of de werkgever en de verzekerde dan wel de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT