Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Geen gemaximeerde tbs. In het vonnis ontbreekt de overweging dat het misdrijf is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam. Uit de bewezenverklaring en kwalificatie blijkt echter onmiskenbaar dat het een misdrijf is als bedoeld in artikel 38e Sr. Veiligheid van anderen danwel de algemene veiligheid van personen eist niet langer de verlenging van de tbs.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/035041-99

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1946,

verblijvende in de [kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 11 november 1999 is betrokkene ter beschikking gesteld. De rechtbank heeft bij beslissing van 17 december 2009 de verpleging van overheidswege voorwaardelijk beëindigd. De terbeschikkingstelling is steeds verlengd, voor het laatst door het gerechtshof te Arnhem bij beslissing van 25 juni 2012 met een termijn van een jaar

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 22 oktober 2012, ingekomen op 23 oktober 2012, strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaren.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 13 december 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, een reclasseringsmedewerker als deskundige, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de Reclassering d.d. 26 september 2012;

- het Pro Justitia rapport psychiatrisch onderzoek van A. Boksem, psychiater, d.d. 24 september 2012;

- de beslissing van het gerechtshof te Arnhem van 25 juni 2012;

- het verkorte vonnis van deze rechtbank van 11 november 1999;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van poging tot opzettelijk een ontploffing teweeg brengen terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander te duchten is en diefstal door middel van braak en inklimming.

In het advies van de Reclassering is vermeld:

"Conclusie

De reclassering constateert dat de heer [terbeschikkinggestelde] zich het afgelopen jaar aan de opgelegde voorwaarden en afspraken heeft gehouden. Wij vernemen van de instelling waar hij verblijft, [instelling], dat de heer [terbeschikkinggestelde] meer ingebed is, zich begeleidbaar opstelt en initiatieven neemt die er mogelijk op duiden dat hij meer vrede heeft met zijn huidige woonomgeving. (...)

Advies

(...) Uit voorgaande conclusie blijkt dat betrokkene in de huidige setting goed functioneert, waardoor de kans op recidive gering is. De belangrijkste vraag is of de heer [terbeschikkinggestelde] bereid is, om in een vrijwillig kader, bij [instelling], of een soortgelijke instelling, te blijven wonen. Ook als er sprake is van onvrede en/of frustraties richting begeleiding/instelling. De Reclassering zet hier vraagtekens bij (...) Indien betrokkene wel besluit de instelling te verlaten, dan zal de kans op recidive toenemen wanneer betrokkene verzeild raakt in het scenario van een, in de beleving van betrokkene, relatie en er binnen deze relatie sprake is van afwijzing en krenking. Zonder sturing en begeleiding kan een dergelijke situatie leiden tot impulsieve agressieve gedragingen richting de andere persoon.

Bovenstaande afgewogen concludeert de reclassering, specifiek kijkend naar de risico's, dat de maatregel TBS noodzakelijk is om recidiveren te voorkomen. (...) Omdat het huidige beeld naar verwachting niet zal veranderen, en de periode voor de rechtszitting veel onrust geeft bij de heer [terbeschikkinggestelde], adviseert de reclassering een verlenging van 2 jaren."

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Als de terbeschikkingstelling eindigt, wil ik de psychiatrie in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT