Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 14, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/14
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Veroordeling terzak 2x mensenhandel, witwassen, valheid in geschrift en uitkeringsfraude tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.

 
GRATIS UITTREKSEL

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-001445-12

Uitspraak d.d.: 14 december 2012

TEGENSPRAAK

Promis

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van

21 maart 2012 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-900995-10 en 05-701309-11, tegen

{verdachte}

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 30 november 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr N. van Schaik, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en strafoplegging komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 05-900995-10:

1:

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009 te Millingen aan de Rijn en/of te Nijmegen en/of elders, in elk geval (telkens) in Nederland en/of te Elten, in elk geval (telkens) in Duitsland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen een ander,

te weten, [aangeefster 1] door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 1], en/of

(telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [aangeefster 1] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan welde onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij, verdachte en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of

die [aangeefster 1] heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd, met het oogmerk die [aangeefster 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling en/of

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [aangeefster 1], en/of (telkens) met één of meerdere van de onder 1° genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie die [aangeefster 1] heeft bewogen hem, verdachte en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met en/of voor een derde, immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (één of meermalen)

-tegen die [aangeefster 1] gezegd dat er veel geld te verdienen was in de prostitutie en/of

-een (seks)advertentie over die [aangeefster 1] op internet gezet ([website]) en/of (een) (naakt)foto('s) van die [aangeefster 1] gemaakt en/of deze (naakt)foto('s) bij de advertentie gezet en/of

-die [aangeefster 1] gehuisvest en/of klanten bij hen thuis laten ontvangen en/of -die [aangeefster 1] naar klanten gebracht en/of

-die [aangeefster 1] naar een (seks)club ([naam club]) in Duitsland gebracht en/of laten brengen en/of over de grens gebracht en/of laten brengen en/of medegenomen en/of laten medenemen, om als prostituee te gaan werken in voornoemde club, (terwijl zij geen Duits sprak) en/of

-gecontroleerd hoeveel klanten die [aangeefster 1] had en/of de werktijden van die [aangeefster 1] bepaald en/of de telefoon van die [aangeefster 1] gecontroleerd

-het door [aangeefster 1] verdiende geld ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend) voor zijn eigen gebruik en/of van dit geld een grote hoeveelheid goederen gekocht - onder meer een motor en/of speakers - en/of

-tegen die [aangeefster 1] gezegd dat als ze niet zou gaan werken ze een probleem zou hebben en/of

-tegen die [aangeefster 1] gezegd dat hij aan de dochter van die [aangeefster 1] zou vertellen dat ze de hoer speelde als die [aangeefster 1] niet door zou gaan met werken en/of -die [aangeefster 1] mishandeld door die [aangeefster 1] te slaan en/of te schoppen tegen het lichaam en/of aan de haren te trekken en/of bij de keel te pakken en/of de keel dicht te drukken en/of tegen een muur te duwen en/of drukken en/of van een trap en/of op de grond te gooien en/of in het lichaam te knijpen en/of

-die [aangeefster 1] bedreigd door die [aangeefster 1] een mes te tonen en/of een mes langs haar keel te halen en/of tegen haar keel te zetten en/of te zeggen dat hij haar gaat afmaken / vermoorden / verminken en/of dat hij haar in stukjes gaat snijden en/of dat hij haar hondje pijn ging doen en/of

-de deur van de woning van die [aangeefster 1] ingetrapt en/of

-die [aangeefster 1] tegen haar wil seks met hem, verdachte, laten hebben en/of

-de telefoon van die [aangeefster 1] afgenomen en/of die [aangeefster 1] meerdere dagen opgesloten op een (slaap)kamer en/of de laptop van die [aangeefster 1] afgenomen en/of

-een geldbedrag van 16.000 euro, althans een groot geldbedrag van de rekening van die [aangeefster 1] gehaald en/of de bankpas van die [aangeefster 1] afgenomen en/of in beheer gehouden

-de brommobiel van die [aangeefster 1] verkocht en/of die [aangeefster 1] gedwongen haar brommobiel te verkopen en/of

-die [aangeefster 1] gedwongen meerdere telefoonabonnementen af te sluiten en/of gedwongen de rekening te betalen;

door welke feiten en omstandigheden voor die [aangeefster 1] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of tengevolge waarvan zij geen weerstand aan verdachte en zijn mededaders heeft kunnen bieden;

EN/OF

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009 te Millingen aan de Rijn, althans (telkens) in Nederland (telkens) opzettelijk mishandelend [aangeefster 1] meerdere malen, althans eenmaal met kracht

-tegen het lichaam heeft geslagen en/of geschopt en/of

-aan haar haren heeft getrokken en/of

-bij de keel heeft gepakt en/of de keel heeft dichtgeknepen en/of

-tegen het lichaam heeft geduwd en/of gedrukt en/of

-van een trap en/of op de grond heeft gegooid en/of

-in het lichaam heeft geknepen waardoor (telkens) deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2:

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2009 te Millingen aan de Rijn, althans in Nederland (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [aangeefster 1], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina en/of de anus van die [aangeefster 1] gebracht en/of bewogen en/of geduwd en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte

-die [aangeefster 1] met kracht bij de keel heeft gepakt en/of de keel heeft dichtgeknepen en/of

-die [aangeefster 1] met zijn armen (klem)vast heeft gehouden en/of die [aangeefster 1] heeft vastgebonden (met linten) en/of

-die [aangeefster 1] heeft meegesleurd en/of

-die [aangeefster 1] heeft geslagen over haar hele lichaam

en/of (aldus) voor die [aangeefster 1] (telkens) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

3:

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 te Millingen aan de Rijn en/of te Nijmegen en/of elders, in elk geval (telkens) in Nederland en/of te Elten, in elk geval (telkens) in Duitsland, een ander, te weten, [betrokkene 2]

- door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van uitbuiting van die [betrokkene 2], en/of

- (telkens) met één of meerdere van de onder 1° van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [betrokkene 2] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan welde onder 1° van dit artikel genoemde omstandigheden enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij, verdachte wist of redelijkerwijs...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT