Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 18, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-18
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer 200.112.286/01

(zaaknummer rechtbank: 119334/KG ZA 12-121)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiser in reconventie,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. G.A. Pots, kantoorhoudende te Leeuwarden,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde in het principaal en appellant in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiser in conventie en verweerder in reconventie,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. R.H. Knegtering, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 29 juni 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 27 juli 2012 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 4 september 2012, met als conclusie:

bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:

I. geheel te vernietigen het vonnis, op 29 juni 2012 door de rechtbank Leeuwarden tussen

partijen onder zaak-/rolnummer 119334 / KG ZA 12-121 gewezen, en opnieuw

rechtdoende alsnog moge behagen bij arrest, voor zoveel mogelijk wettelijk uitvoerbaar

bij voorraad, te beslissen als volgt;

IN CONVENTIE

II. [geïntimeerde] alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in al zijn vorderingen, althans hem alsnog

al zijn vorderingen te ontzeggen;

III. [geïntimeerde] te veroordelen tot de proceskosten gemaakt van de zijde van [appellant]

IN RECONVENTIE

IV. voor rekening van [geïntimeerde], dan wel naar het Hof geraden voorkomt, voor rekening van

de vennootschap, een bewindvoerder te benoemen welke toezicht zal houden op het

dagelijks bestuur alsmede beleid binnen de vennootschap onder firma [V.O.F. xx]

V. te bepalen dat de taken van de bewindvoerder zullen worden uitgebreid tot het toezien op

de vereffening en verdeling van de vennootschap onder firma [V.O.F. xx]

zodra een tijdstip van ontbinding / beëindiging van de vennootschap onder firma

[V.O.F. xx] zal vast staan;

VI. [geïntimeerde] te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

om de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden van 29 juni 2012 te bekrachtigen, al dan niet onder verbetering van gronden, onder aanvulling/verbetering van

de feiten met veroordeling van [appellant] in de kosten van de procedure in hoger beroep.

Door [appellant] is in het incidenteel appel geantwoord met als conclusie:

"ook bij het slagen van één of meer grieven, de incidenteel appellant volledig in de kosten moet worden veroordeeld. Zulks mede aangezien grief 2 is gebaseerd op een misinterpretatie van rechtsoverweging 5.3 van het vonnis waarvan beroep."

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

[appellant] heeft in het principaal appel tien grieven opgeworpen.

[geïntimeerde] heeft in het incidenteel appel drie grieven opgeworpen.

De beoordeling

  1. De feiten

    1.1. De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 29 juni 2012 onder 2. (2.1 t/m 2.6) feiten vastgesteld. Die vaststelling is ten dele bestreden in de eerste drie grieven van het principaal appel. Voor het overige is van bezwaren tegen deze vaststelling niet gebleken. Het hof zal de eerste drie grieven onder 3.3. en 3.4. bespreken en gaat daarmee rekening houdend uit van de volgende feiten.

    1.2. [geïntimeerde] is in 2004 met de onderneming (thans) genaamd Budgetbeheer

    [Budgetbeheer] (hierna: Budgetbeheer) gestart en heeft deze op 23 november 2004 – als eenmanszaak – ingeschreven in het handelsregister. Budgetbeheer hield zich bezig met de begeleiding bij PGB-gerelateerde zorg en advies, de begeleiding bij schuldsanering en het verlenen van zorg op basis van PGB-budget. De onderneming is gegroeid tot dertien werknemers.

    1.3. Op enig moment in 2004/2006, partijen verschillen van mening over een nauwkeuriger moment, is [geïntimeerde] gaan samenwerken met [appellant] - ieder voor een gelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT