Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 18, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-18
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer 200.113.404/01

(zaaknummer rechtbank: 135346/KG ZA 12-217)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest in kort geding van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

toevoeging,

advocaat: mr. H.J.M. Janssen, kantoorhoudende te Groningen, die ook heeft gepleit,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

toevoeging aangevraagd,

advocaat: mr. M. Grimm, kantoorhoudende te Groningen, die ook heeft gepleit.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de kort geding vonnissen uitgesproken op 18 juli 2012 van de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen en op 27 augustus 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 10 september 2012, dat tevens de grieven bevat, is door [appellant] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. 27 augustus 2012 met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 2 oktober 2012.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt:

om bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

I. te bepalen dat het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen van 27 augustus 2012 wordt vernietigd en geïntimeerde te veroordelen om het tuinhuis aan [adres], met alle daarin aanwezige personen en zaken, voorzover deze laatste niet eigendom zijn van appellant, binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen arrest, althans binnen een zodanige termijn als uw Gerechtshof in goede justitie zal bepalen, te ontruimen en te verlaten, met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van appellant te stellen;

II. met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van de procedure in beide instanties;

III. een en ander uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Bij memorie van antwoord, vergezeld van twee producties, is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

"I. (…) [appellant] in zijn spoedappel in kort geding met memorie van grieven niet ontvankelijk te verklaren, althans hem deze te ontzeggen, althans de beschikking van de rechtbank Groningen, sector kanton, al dan niet onder verbetering van de gronden, te bekrachtigen, met

  1. De veroordeling van [appellant] in de kosten van beide procedures, zowel onderhavige procedure als de procedure in eerste aanleg, en

  2. Eén en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT