Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 19, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/19
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Korte samenvatting: Tussen partijen is in geschil of verzekerde recht heeft op uitkering onder de polis. De uitleg van de polisvoorwaarden is afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Partijen verschillen van mening of TAF een geslaagd beroep kan doen op de uitsluiting van... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 234599 / HA ZA 11-1338

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. W. Munten te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAF B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

advocaat mr. M.F. Lameris te Amersfoort.

Partijen zullen hierna [eiser] en TAF genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 1 augustus 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 30 oktober 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1 TAF biedt verzekeringen aan op de Nederlandse markt als gevolmachtigd agent van de in Liechtenstein gevestigde vennootschap Quantum Leben AG. Eén van die verzekeringen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder de naam het “TAF Zelfstandigenplan”.

2.2. [eiser] is werkzaam als zelfstandig ondernemer in een eenmanszaak. Dit betreft een klussenbedrijf gespecialiseerd in schilderwerken.

2.3. Op een tweetal gelijkluidende door [eiser] op 22 april 2008 ondertekende aanvraagformulieren staat onderaan:

“Algemene slotverklaring en ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaar ik tevens dat:

(…)

 1. mij bekend is dat ik op grond van de polisvoorwaarden geen recht heb op een uitkering voor alle ziekten en aandoeningen waarvoor ik de afgelopen 12 maanden mijn huisarts of specialist heb geraadpleegd en voor alle ziekten en aandoeningen waarvan ik de afgelopen 12 maanden op de hoogte was of had kunnen worden. (…)”.

  2.4 TAF heeft deze aanvragen geaccepteerd en heeft twee afzonderlijke polisbladen opgemaakt (polisnummers 8102175 en 8102181). Het verzekerd bedrag onder beide polissen bedraagt per polis € 1.000,00 per maand.

  2.5 Op beide verzekeringsovereenkomsten zijn de polisvoorwaarden “QL GF 06-2008” van toepassing. Deze polisvoorwaarden luiden, voor zover van belang, als volgt:

  “3. DEKKING BIJ ZIEKTE

  Gedurende de eerste twee jaar van een ziekteclaim (…) heeft de verzekerde recht op een uitkering zodra de verzekerde door ziekte in het geheel niet in staat is de eigen werkzaamheden te verrichten

  (…)

  3.5 Uitsluitingen

  Voor deze verzekering bestaat geen recht op uitkering als het volgende het geval is:

  (…)

 2. Voor een ziekte waarvoor de verzekerde in de periode van twaalf maanden vóór de ingangsdatum van deze verzekering een huisarts of specialist heeft geraadpleegd (de zogenaamde inlooptermijn). Dit geldt ook voor een ziekte die het gevolg is van een ziekte waarvoor de periode van twaalf maanden een huisarts of specialist heeft geraadpleegd. (…);

 3. Voor ziekte waarvan de verzekerde op de hoogte was of had kunnen zijn op het moment dat deze verzekering werd afgesloten;

  (…)

  18. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

  (…)

  Ziekte

  Van ziekte is sprake als de verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van werk als rechtstreeks en objectief medisch gevolg van ziekte, aandoening of letsel. Gedurende de eerste twee jaar gaat het hierbij om een ziekte, aandoening of letsel waardoor de eigen arbeid niet kan worden verricht (…).”

  2.6 [eiser] heeft op 11 mei 2010 telefonisch bij TAF gemeld dat hij sinds 29 april 2010 arbeidsongeschikt is in verband met artrose. Diezelfde dag heeft [eiser] een door hem ondertekend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT