Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Aanpassing hoogspanningslijn. Beroep artikel 8 EVRM. Samenvatting: Het geschil gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van een aantal verbindingsmasten met het oog op het gedeeltelijk verwijderen van een bestaande 150 KV verbinding en het samenvoegen van deze verbinding op de 380 KV verbinding. Centraal staat de vraag of deze vergunning is verleend in strijd met artikel 8 van het EVRM.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/1314

AWB 12/1267

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

VVE De Biezenlaan West, te Helmond, eiseres 1,

(gemachtigde: J.B.J. Bombeeck),

VVE De Biezenlaan Oost, te Helmond, eiseres 2,

(gemachtigde: F. Swinkels),

Tezamen te noemen: eisers

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, verweerder

(gemachtigden: mevr. M.C. Boelens, mr. K.J.A. de Vries).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: TenneT TSO BV, te Arnhem (verder: TenneT), gemachtigde: mr. A.A. Kleinhout.

Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder aan TenneT een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen/verplaatsen van de 150 en 380 KV verbindingsmasten nabij de percelen de Voort, Brandevoortse Dreef, Kaldersedijk, Brandevoort en Broekstraat.

Bij besluit van 14 maart 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 november 2012. Eisers hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. TenneT heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde.

Na afloop van de zitting heeft verweerder bij brief van 30 november 2013 op verzoek van de rechtbank de ter zitting toegezegde volgende informatie nagezonden: de legenda bij de plankaarten van de toepasselijke bestemmingsplannen en alle bijlagen bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Overwegingen

1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan. Eisers zijn gevestigd aan de Biezenlaan te Helmond in de directe nabijheid van een 380 KV hoogspanningslijn die wordt beheerd door TenneT. De appartementen van de leden van eisers zijn gelegen nabij hoogspanningsmast nummer 118.

2. Het primaire besluit is een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en voorziet in de bouw van een aantal verbindingsmasten met het oog op het gedeeltelijk verwijderen van een bestaande 150 KV verbinding en het samenvoegen van deze verbinding op de 380 KV verbinding nabij eiseres. Hierbij wordt de 150 KV verbinding gehangen aan de masten van de 380 KV verbinding. De bezwaren van eisers tegen dit besluit zijn in bezwaar ongegrond verklaard.

3.1 Eisers zijn van mening dat de aanvraag voor omgevingsvergunning onvolledig is geweest omdat niet alle tekeningen bij aanvraag zijn overgelegd. Dit is volgens eisers in strijd met de regeling omgevingsrecht nu verweerder ambtshalve toestemming heeft verleend om de betreffende gegevens nader te overleggen. Op basis van de gegevens bij de aanvraag kon verweerder volgens eisers geen deugdelijke beoordeling verrichten. Niet duidelijk is of de constructieve veiligheid is gegarandeerd. Eisers beklagen zich er over dat het op deze manier niet mogelijk is om zelf de gegevens te laten toetsen in de bezwaarfase.

3.2 Verweerder heeft aangegeven dat de gegevens wel voldoende waren, alsmede dat de ontbrekende gegevens tijdig conform de daartoe strekkende voorwaarde in de omgevingsvergunning zijn aangeleverd en akkoord bevonden.

3.3 Ingevolge artikel 2.2, eerste lid, van de Regeling omgevingsrecht (Mor) dient de aanvrager bij de aanvraag de in dat artikel genoemde constructieve gegevens te verstrekken. Ingevolge artikel 2.5 van de Mor dient de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT