Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 11 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:11 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Kort geding: werkgever liet werknemer een verklaring tekenen ter beëindiging van van de arbeidsovereenkomst. Duitstalige werknemer onvoldoende geïnformeerd over zijn rechtspositie. Antedatering verklaring. Geen wilsovereenstemming over beëindiging, dus loopt arbeidsovereenkomst door.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 11 december 2012

Zaaknummer 200.110.268/01 en 200.110.271/01

Zaaknummers rechtbank: 544938 CV EXPL 12-23 en 544939 CV / EXPL 12-24

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

in de zaak met zaaknummer: 200.110.268/01 (zaak 1)

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

toevoeging,

advocaat: mr. B. van Dijk, kantoorhoudende te Groningen, die ook gepleit heeft,

tegen

[geïntimeerde],

gevestigd te Musselkanaal,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. G. Meijer, kantoorhoudende te Veendam, die ook gepleit heeft.

en in de zaak met zaaknummer: 200.110.271/01 (zaak 2)

[appellant 2],

wonende te [woonplaats]

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant 2],

advocaat: mr. B. van Dijk, kantoorhoudende te Groningen,

tegen

[geïntimeerde],

gevestigd te Musselkanaal,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. G. Meijer, kantoorhoudende te Veendam.

De gedingen in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de kortgedingvonnissen uitgesproken op 19 juni 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen.

De gedingen in hoger beroep

Bij exploten van 16 juli 2012 is door [appellant] en [appellant 2] hoger beroep ingesteld van genoemde vonnissen met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 7 augustus 2012.

De conclusie van de dagvaardingen in hoger beroep luidt respectievelijk

(zaak 1)

bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Winschoten, gewezen op 19 juni 2012 onder rolnummer 544939 CV EXPL 12-24 te vernietigen en, opnieuw rechtdoende het gevorderde in 1e aanleg toe te wijzen en geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding in beide instanties.

(zaak 2)

bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Winschoten, gewezen op 19 juni 2012 onder rolnummer 54438 CV EXPL 12-23 te vernietigen en, opnieuw rechtdoende het gevorderde in 1e aanleg toe te wijzen en geïntimeerde te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding in beide instanties.

Bij nagenoeg gelijkluidende memories van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

om appellant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering dan wel tot afwijzing hiervan en met veroordeling van appellant in de kosten van dit beroep.

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd en heeft het hof een dag bepaald waarop arrest zal worden gewezen in beide gevoegd behandelde zaken.

De grieven

[appellant] en [appellant 2] hebben elk zeven grieven opgeworpen.

De beoordeling

In beide zaken

Beide appellanten worden hierna tezamen ook aangeduid als [appellanten]

Met betrekking tot de feiten

  1. Het hof ziet aanleiding hierna de relevante feiten zelfstandig vast te stellen. Deze feiten komen, gelet op hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd is betwist, op het volgende neer.

    1.1. Tussen partijen bestaan sinds begin 2007 uitzendovereenkomsten, aanvankelijk zogenoemde fase A-contracten en laatstelijk zogenoemde fase C-contracten. Het salaris van [appellant] bedraagt € 2.200,- per vier weken exclusief toeslagen en emolumenten; dat van [appellant 2] bedraagt € 2.320,- per vier weken exclusief toeslagen en emolumenten. Hun moedertaal is Duits.

    1.2. [appellanten] zijn sinds 4 januari 2010 door [geïntimeerde] als opdrachtnemer voor 40 uur per week tewerkgesteld bij de opdrachtgever [opdrachtgever].

    1.3. Op 6 februari 2012 heeft een gesprek plaats gevonden tussen de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT