Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Machtiging uithuisplaatsing Bijzonder curator

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.113.764

(zaaknummer rechtbank 131907)

beschikking van de familiekamer van 21 december 2012

inzake

[verzoekers],

wonende te [woonplaats],

verzoekers, verder te noemen “de grootmoeder” en “de grootvader”,

tezamen te noemen “de grootouders”,

advocaat: mr. L.T.M. den Teuling-Caarls te Zutphen,

en

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland,

gevestigd te Apeldoorn,

verweerster, verder te noemen “de stichting”.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

[belanghebbende sub 1],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen “de moeder”,

en

[belanghebbende sub 2],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen “de (voormalig) stiefvader”.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Zutphen van 4 september 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 25 september 2012, zijn de grootouders in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. De grootouders verzoeken het hof die beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, voor zover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking te wijzigen en wel zodanig dat na te noemen [het kind] zijn verblijf houdt bij zijn grootouders, zijnde een voorziening van pleegzorg, zodat [het kind] vanuit een veilige plek kan worden behandeld en begeleid.

  2.2 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 16 oktober 2012, heeft de stichting het verzoek in hoger beroep van de grootouders bestreden. De stichting verzoekt (het hof begrijpt: primair) het hof de grootouders niet-ontvankelijk te verklaren in hun verzoek, subsidiair, de bestreden beschikking te bekrachtigen, althans het verzoek in hoger beroep af te wijzen.

  2.3 Ter griffie van het hof is op 29 oktober 2012 een brief van mr. Den Teuling-Caarls van 26 oktober 2012 met bijlagen binnengekomen.

  2.4 Op 5 november 2012 is [het kind] verschenen, die buiten aanwezigheid van de grootouders, de stichting, de moeder en de (voormalig) stiefvader door het hof is gehoord.

  2.5 De mondelinge behandeling heeft op 8 november 2012 plaatsgevonden. De grootvader is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. Namens de stichting zijn verschenen mr. I.J.M.Schepens, advocaat in dienstbetrekking, en [...], gezinsvoogd. Tevens verschenen zijn de moeder en de (voormalig) stiefvader.

  2.6 Ter griffie van het hof zijn binnengekomen:

  - op 9 november 2012 een brief van mr. Den Teuling-Caarls van diezelfde datum;

  - op 9 november 2012 een brief van de stichting van diezelfde datum met bijlage;

  - op 13 november 2012 een brief van mr. Den Teuling-Caarls van 12 november 2012 met bijlage;

  - op 19 november 2012 een brief van mr. Den Teuling-Caarls van diezelfde datum met bijlage;

  - op 20 november 2012 een brief van de moeder van 19 november 2012;

  - op 29 november 2012 een brief van de stichting van diezelfde datum met bijlage;

  - op 5 december 2012 een brief van mr. M. van Kan namens de moeder van diezelfde datum;

  - op 6 december 2012 een brief van mr. Den Teuling-Caarls van diezelfde datum met bijlagen;

  - op 6 december 2012 een brief van mr. R.A. Korver van diezelfde datum met bijlagen,

  - op 7 december 2012 een e-mail van mr. C. van der Kooi van Defence for Children.

  2.7 De mondelinge behandeling is op 10 december 2012 voortgezet. De grootouders zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaat. Namens de stichting zijn verschenen mr. I.J.M. Schepens, advocaat in dienstbetrekking, [...], teamleider en [...], gezinsvoogd. Namens de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de raad) is [...] verschenen. Tevens verschenen zijn de moeder en de (voormalig) stiefvader.

  2.8 Ter mondelinge behandeling heeft de raad op verzoek van het hof de beschikking overgelegd van de rechtbank Zutphen van 19 januari 2012, waarbij mr. E.J. Verster tot bijzonder curator is benoemd. Tevens heeft het hof ter mondelinge behandeling afschriften aan partijen en belanghebbenden verstrekt van enkele stukken (foto’s en brieven) die [het kind] op 5 november 2012 aan het hof heeft overhandigd, waarvan door de grootvader is verklaard dat deze door dan wel in samenspraak met de grootouders zijn (op)gemaakt.

 3. De vaststaande feiten

  3.1 Uit de moeder is op [geboortedatum] 1999 [het kind] geboren. De moeder oefent alleen het gezag uit over [het kind].

  3.2 [het kind] heeft tot 8 september 2011 bij zijn moeder gewoond. Vanaf die datum heeft hij in overleg met de moeder, respectievelijk de stichting op basis van vrijwilligheid/gedogen bij zijn grootouders verbleven.

  3.3 Bij beschikking van 1 maart 2012 heeft de kinderrechter in de rechtbank Zutphen, op verzoek van de raad, [het kind] onder toezicht gesteld van de stichting voor de duur van een jaar.

  3.4 De stichting heeft op 16 juli 2012 een indicatiebesluit genomen als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet op de jeugdzorg.

  3.5 Bij verzoekschrift...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT