Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 27, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/27
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Wijziging kinderalimentatie, vaststelling/vergelijking draagkracht man, vrouw en stiefvader

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.107.985

(zaaknummer rechtbank 124052)

beschikking van de familiekamer van 27 december 2012

inzake

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in het principaal hoger beroep,

verweerster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen “de vrouw”,

advocaat: mr. M. van Riet-Holst te Utrecht,

en

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in het principaal hoger beroep,

verzoeker in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen “de man”,

advocaat: mr. A. Patist te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Zutphen van 13 oktober 2011 en 17 april 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

 2. Het geding in het principaal en het incidenteel hoger beroep

  2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 8 juni 2012, is de vrouw in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking van 17 april 2012. Zij verzoekt het hof die beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, bij beschikking (naar het hof begrijpt:) de man niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek om zijn bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van de na te noemen minderjarige kinderen van partijen vast te stellen op een lager bedrag dan op € 490,- per kind per maand, althans dit verzoek van de man af te wijzen, onder compensatie van de proceskosten.

  2.2 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 30 juli 2012, heeft de man het verzoek in hoger beroep van de vrouw bestreden. Daarbij heeft hij tevens incidenteel hoger beroep ingesteld. De man verzoekt het hof in het principaal hoger beroep om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het verzoek van de vrouw in hoger beroep ongegrond te verklaren, althans haar verzoek af te wijzen, en in het incidenteel hoger beroep voornoemde beschikking van 17 april 2012 te vernietigen, althans te verbeteren, onder toewijzing van zijn verzoek.

  2.3 Daarop heeft de vrouw in het incidenteel hoger beroep een verweerschrift ingediend, ingekomen ter griffie van het hof op 18 september 2012, waarin zij het hof verzoekt de man in zijn verzoek in het incidenteel hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren, althans zijn grieven af te wijzen.

  2.4 Ter griffie van het hof zijn binnengekomen:

  - op 12 november 2012 een brief van mr. Crans van 9 november 2012 met bijlagen;

  - op 13 november 2012 een brief van mr. Patist van 12 november 2012 met bijlagen;

  - op 13 november 2012 een faxbericht van mr. Crans van diezelfde datum;

  - op 15 november 2012 een faxbericht van mr. Crans van diezelfde datum.

  2.5 De mondelinge behandeling heeft op 23 november 2012 plaatsgevonden. De man is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. De vrouw is eveneens in persoon verschenen, bijgestaan door mr. P. Crans, kantoorgenote van mr. M. van Riet-Holst.

 3. De vaststaande feiten

  Ten aanzien van partijen

  3.1 Partijen zijn op 10 juli 1998 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. Bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 19 december 2007 heeft die rechtbank echtscheiding tussen hen uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 21 februari 2008 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  3.2 Uit het huwelijk van partijen zijn geboren:

  - [kind 1], op [geboortedatum] 2002, verder te noemen "[kind 1]", en

  - [kind 2], op [geboortedatum] 2003, verder te noemen "[kind 2]".

  Partijen oefenen gezamenlijk het gezag uit over hen.

  3.3 Bij voormelde echtscheidingsbeschikking heeft de rechtbank Utrecht voorts bepaald dat de man met ingang van de datum van de beschikking als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] € 500,- per kind per maand zal voldoen.

  3.4 Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank Zutphen op 27 juli 2011, heeft de man verzocht voormelde echtscheidingsbeschikking, althans de nadien tussen partijen gemaakte afspraken, met betrekking tot de vastgestelde, althans overeengekomen, onderhoudsbijdrage voor de kinderen te wijzigen en die bijdrage met ingang van 27 juli 2011 vast te stellen op in totaal € 361,70 per maand.

  3.5 Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank de bij voormelde echtscheidingsbeschikking vastgestelde bijdrage in de kosten van de kinderen gewijzigd en deze bijdrage van de man met ingang van 1 augustus 2011 op € 218,- per kind per maand vastgesteld, de kosten van de procedure tussen partijen gecompenseerd en het meer of anders verzochte afgewezen.

  Ten aanzien van de man

  3.6 De man woont sinds 29 juni 2012 samen met [A.] (verder te noemen “ [A.]”), die in haar eigen levensonderhoud voorziet.

  De man heeft tot 1 april 2008 in loondienst gewerkt bij [...] B.V., gevestigd te Houten. De man en zijn toenmalige werkgever hebben ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin is als ontbindingsvergoeding aan de man een bedrag van € 80.000,- bruto toegekend, welk bedrag als stamrecht-uitkering in de na te noemen holdingvenootschap van de man is gestort.

  De man is sinds de oprichting in april 2008 directeur en enig aandeelhouder in [...] Holding B.V., verder te noemen "de holding", en in de werkmaatschappij [...] B.V, beide gevestigd te Huis ter Heide. De man ontvangt zijn salaris uit de holding. Hij heeft recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De man ontvangt geen vakantiegeld.

  Blijkens de jaaropgaaf 2011 bedroeg het belastbare inkomen van de man € 46.888,- . De vrijwillige betaalde belaste vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedroeg toen € 1.889,-.

  Het inkomen van de man bedraagt in 2012 € 45.000,- bruto per jaar. De vrijwillige betaalde belaste vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bedraagt € 2.250,- in 2012.

  3.7 De lasten van de man bedragen per maand:

  - € 112,- aan ziektekosten in 2011:

  - € 141,- premie verzekering (basis en aanvullend) ZVW,

  - € 15,- eigen risico,

  verminderd met het in de bijstandsnorm begrepen nominale deel premie ZVW

  van € 44,- per maand voor een alleenstaande;

  - € 114,- aan ziektekosten in 2012:

  - € 145,- premie verzekering (basis en aanvullend) ZVW,

  - € 18,- eigen risico,

  verminderd met het in de bijstandsnorm begrepen nominale deel premie ZVW

  van € 49,- per maand voor een alleenstaande.

  Ten aanzien van de vrouw

  3.8 De vrouw is op 10 juni 2011 gehuwd met [B.] (verder te noemen “de stiefvader”), en vormt met [kind 1] en [kind 2] een gezin.

  3.9 De lasten van de vrouw bedragen per maand:

  - € 590,- haar aandeel in de gemeenschappelijke (bruto) woonlast van haar en de stiefvader;

  - € 41,- haar aandeel (50%) in de premie levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek;

  - € 88,- aan ziektekosten:

  - € 119,- premie verzekering (basis en aanvullend) ZVW,

  - € 18,- eigen risico,

  verminderd met het in de bijstandsnorm begrepen nominale deel premie ZVW

  van € 49,- per maand voor een alleenstaande.

  Ten aanzien van de stiefvader

  3.10 De stiefvader...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT