Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 13, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012/12/13
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Beschikking d.d. 13 december 2012

Zaaknummer 200.114.771

HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

[appellante],

wonende te Leeuwarden,

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. C.W. van der Zee, kantoorhoudende te Leeuwarden,

tegen

de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden,

kantoorhoudende te Leeuwarden,

geïntimeerde,

hierna te noemen: de raad.

Belanghebbende:

Bureau Jeugdzorg Friesland,

kantoorhoudende te Leeuwarden,

hierna te noemen: BJZ.

Het geding in eerste aanleg

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking van 11 juli 2012 (zaaknummer 120691 / FJ RK 12-622) heeft de kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden (hierna: de rechtbank) machtiging verleend om de minderjarigen [kind 1], geboren [in 2000], [kind 2], geboren [in 2002] en [kind 3], geboren [in 2003] met ingang van 11 juli 2012 uit huis te plaatsen in een accommodatie zorgaanbieder 24-uurs tot 11 juli 2013.

Het geding in hoger beroep

Bij beroepschrift, binnengekomen op de griffie op 11 oktober 2012, heeft de moeder verzocht de beschikking van 11 juli 2012 te vernietigen en opnieuw beslissende het verzoek van de raad tot uithuisplaatsing van [kind 1], [kind 2] en [kind 3] af te wijzen, dan wel een beslissing te nemen die het hof ter zake juist acht.

Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 30 oktober 2012, heeft [vader] (hierna: de vader), vertegenwoordigd door advocaat mr. A.J. de Boer, kantoorhoudende te Leeuwarden, het verzoek bestreden en verzocht de beschikking van 11 juli 2012 te bekrachtigen en de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar beroep, dan wel haar dit beroep te ontzeggen, dan wel haar verzoek in beroep af te wijzen.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een brief met bijlagen van 12 november 2012 van BJZ, een faxbericht van 25 oktober 2012 van mr. Van der Zee en een brief van 12 november 2012 met bijlage van mr. Van der Zee.

Op 26 november 2012 is [kind 1] voorafgaand aan de zitting gehoord door een raadsheer-commissaris.

Ter zitting van 26 november 2012 is de zaak behandeld. Verschenen zijn de moeder, bijgestaan door mr. Heslinga, namens de raad de heer W. Kelderhuis en namens BJZ mevrouw mr. M. Lautenbach (jurist) en mevrouw S. van der Geest (gezinsvoogd). Voorts is de vader ter zitting verschenen, bijgestaan door mr. De Boer. Mr. Lautenbach heeft ter zitting mede het woord gevoerd aan de hand van een door haar overgelegde pleitnota.

De beoordeling

De vaststaande feiten

  1. [kind 1], [kind 2] en [kind 3] (hierna gezamenlijk ook: de kinderen) zijn geboren uit de affectieve relatie die tussen de moeder en de vader heeft bestaan. De vader heeft de kinderen niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT