Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

curatele, benoeming één curator of ouders samen?

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.110.440

(zaaknummer rechtbank 475626)

beschikking van de familiekamer van 20 december 2012

inzake

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep, verder te noemen “de vrouw”,

advocaat: mr. J.H. van den Berg te Zwolle,

en

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep, verder te noemen “de man”,

advocaat: mr. L.J.H.M. Achten te Zwolle.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

[belanghebbende sub 1],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen “de zus”,

en

[belanghebbende sub 2],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen “de broer”.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Harderwijk van 4 april 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 2 juli 2012, is de vrouw in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. De vrouw verzoekt het hof bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, haar alleen te benoemen tot curator over de na te noemen [het kind].

  2.2 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 4 september 2012, heeft de man het verzoek in hoger beroep van de vrouw bestreden. De man verzoekt het hof bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden beschikking te bekrachtigen, al dan niet onder aanvulling en/of verbetering van de gronden.

  2.3 Ter griffie van het hof zijn binnengekomen:

  - op 10 juli 2012 een brief van mr. Van den Berg van diezelfde datum;

  - op 7 november 2012 een brief van mr. Van den Berg van diezelfde datum.

  2.4 De mondelinge behandeling heeft op 13 november 2012 plaatsgevonden. De vrouw en de man zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten. De zus en de broer zijn voorafgaande aan de mondelinge behandeling buiten afwezigheid van partijen door het hof gehoord. Van hetgeen zij hebben verklaard heeft het hof verslag gedaan aan partijen.

 3. De vaststaande feiten

  3.1 Uit het door echtscheiding ontbonden huwelijk van partijen is op [geboortedatum] 1994 [het kind] geboren.

  3.2 Bij verzoekschrift, ingekomen bij de kantonrechter in Zutphen op 23 augustus 2011, heeft de vrouw verzocht [het kind] onder curatele te stellen en haar te benoemen tot curator.

  3.3 Bij verweerschrift, ingekomen bij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT