Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Afwijzing vordering officier van justitie tot verlenging van de terbeschikkingstelling. Ondanks dat de wet voor verlenging van de terbeschikkingstellingsmaatregel naast het gevaarscriterium niet tevens de eis stelt dat ten tijde van de verlenging nog steeds sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis, dient aan die eis, gelet op de aard en strekking van de maatregel en de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

TBS P11/0467

Beslissing d.d. 20 december 2012

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[naam terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in [verblijfplaats]

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 24 oktober 2011, houdende verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaren.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

-het proces-verbaal van de zitting van het hof van 23 januari 2012;

- de tussenbeslissing van het hof van 6 februari 2012;

- de rapportage betreffende de terbeschikkinggestelde van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Pieter Baan Centrum, van 9 oktober 2012.

Het hof heeft ter zitting van 6 december 2012 gehoord de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. E.H.P. van Esser, advocaat te Amsterdam, en de advocaat-generaal, mr E.J. Julsing-Nijenhuis. Voorts zijn ter zitting als deskundigen gehoord mw. drs. C.H.S. Gerritsma, psycholoog, en dr. J. Marx, psychiater.

Overwegingen

De tussenbeslissing van het hof

Het hof heeft bij tussenbeslissing van 6 februari 2012 het onderzoek heropend en de zaak aangehouden, teneinde de terbeschikkinggestelde op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum voor nader onderzoek. Uit de stukken is gebleken dat in de loop der tijd verschillende uiteenlopende diagnoses zijn gesteld met betrekking tot de persoon van de terbeschikkinggestelde. Voorts was sprake van een dreigende behandelimpasse tussen de terbeschikkinggestelde en de kliniek. Het hof achtte het voor de vorming van zijn eindoordeel noodzakelijk dat de terbeschikkinggestelde zou worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) en dat gedurende deze opname onderzoek gedaan zou worden naar de diagnostiek en naar verdere behandelmogelijkheden. Voorts achtte het hof een neurologisch en/of neuropsychologisch onderzoek aangewezen.

Het standpunt van het Pieter Baan Centrum

Uit de conclusie van de rapportage van het Pieter Baan Centrum van 9 oktober 2012 volgt dat bij de terbeschikkinggestelde geen sprake (meer) is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. De zwakkere kanten en kwetsbaarheden van de terbeschikkinggestelde (enige rigiditeit, rationaliseren, intellectualiseren en neiging tot piekeren) kunnen qua intensiteit en de mate van interferentie met een normaal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT