Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Veroordeling van failliet om de eerste etage van zijn - door de curator aan een derde verkochte - woning te ontruimen. Niet kan worden aangenomen dat die etage is verhuurd, zodat de failliet, als gesteld inwonende van de huurster, zich niet (indirect) kan beroepen op de bescherming ex artikel 7:226 BW. Op grond van artikel 72 Faillissementswet staat het nog lopende cassatieberoep tegen de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 432797 / KG ZA 12-1384

Vonnis in kort geding van 20 december 2012

in de zaak van

Mr. Dave Albertus BECK,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [gedaagde sub 1],

wonende te Noordwijk, kantoorhoudende te Leiden,

eiser,

advocaat mr. F.M.L. Dekkers te Leiden,

tegen:

 1. [gedaagde sub 1],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. P.J.W. de Water te Katwijk,

 2. [gedaagde sub 2],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagde

  niet verschenen.

  Partijen zullen hierna worden aangeduid als enerzijds 'de curator' en anderzijds '[gedaagde sub 1]' en '[gedaagde sub 2]' (voor zover gezamenlijk bedoeld 'gedaagden').

 3. Het procesverloop

  De curator heeft gedaagden op 11 december 2012 doen dagvaarden om op 19 december 2012 te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De zaak is op die datum ook behandeld. Op 20 december 2012 is door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

 4. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 19 december 2012 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  2.1. Bij vonnis van 24 mei 2011 is [gedaagde sub 1], handelend onder de naam [A], Van Alles en Pieterskerk Koffiehuis, is staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. R. Cats tot rechter-commissaris en onder aanstelling van mr. D.A. Beck als curator.

  2.2. [gedaagde sub 1] is eigenaar van de benedenwoning met aparte bovenwoning aan de [A-straat te plaats A] (hierna 'de woning'). [gedaagde sub 1] woont op de eerste etage van de woning. Een aantal kamers van de woning - in ieder geval die op de tweede etage - verhuurt [gedaagde sub 1] aan derden, waaronder aan [gedaagde sub 2]. Op de woning rust een hypothecaire inschrijving voor een bedrag van € 252.000,--.

  2.3. In juli 2012 heeft de curator de woning - voor wat betreft de tweede etage in verhuurde staat - verkocht aan de heer [B] voor een bedrag van € 325.000,--, waartoe de (waarnemend) rechter-commissaris hem op 25 juli 2012 heeft gemachtigd. In verband daarmee is op 9 november 2012 een koopovereenkomst getekend, waarin de curator zich jegens de koper heeft verbonden om de eerste etage van de woning leeg en ontruimd te leveren. De levering van de woning staat gepland op 28 december 2012.

  2.4. Bij beschikking van 27 augustus 2012 heeft de rechter-commissaris het verzoek van [gedaagde sub 1] om de curator te bevelen zich te onthouden van het verrichten van rechtshandelingen, teneinde de verkoop van de woning geen doorgang te laten vinden, afgewezen. Bij beschikking van 9 oktober 2012 heeft de rechtbank het beroep daartegen van [gedaagde sub 1] ongegrond verklaard onder bekrachtiging van de beschikking van de rechter-commissaris. [gedaagde sub 1] heeft tegen deze beslissing beroep in cassatie ingesteld. Deze procedure loopt nog.

  2.5. Bij brief van 28 november 2012 hebben gedaagden aangegeven dat zij niet voornemens te zijn de woning te verlaten, aangezien [gedaagde sub 2] de eerste etage van de woning huurt voor een bedrag van € 250,-- per maand en [gedaagde sub 1] bij haar inwoont.

 5. Het geschil

  3.1. De curator vordert, zakelijk weergegeven:

  I.gedaagden te veroordelen om de eerste etage van de woning volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen, onder afgifte van de sleutels;

  II.[gedaagde sub 1] - uitvoerbaar bij lijfsdwang - te verbieden zich gedurende een bepaalde periode rond de levering van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT