Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Gravenhage, February 11, 2013

Datum uitspraak2013-02-11
Uitgevende instantie:'s-Gravenhage

201301374/2/V2.

Datum uitspraak: 11 februari 2013

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)), met toepassing van artikel 8:83, vierde lid, van die wet, hangende het hoger beroep van:

[de veemdeling],

verzoeker,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Maastricht, van 23 januari 2013 in zaak nrs. 12/24997 en 12/25006 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Bij besluit van 6 augustus 2012, voor zover thans van belang, heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.

Bij uitspraak van 23 januari 2013 heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger beroep ingesteld.

Voorts heeft de vreemdeling de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij mondelinge uitspraak van 11 februari 2013 heeft de voorzitter de staatssecretaris bij wijze van voorlopige voorziening opgedragen de gevolgen van de uitzetting van de vreemdeling, die, vanwege het ontbreken van een tijdige en adequate informatievoorziening aan de gemachtigde van de vreemdeling, voor het effectueren daarvan niet kon worden getoetst, ongedaan te maken door de vreemdeling per direct na het doen van de uitspraak naar Nederland terug te halen.

Daartoe heeft de voorzitter het volgende van belang geacht.

Niet in geschil is dat de staatssecretaris de vreemdeling op 11 februari 2013 op een vlucht naar Delhi in India heeft gezet ter uitzetting naar Kabul in Afghanistan op een vroeger tijdstip dan aanvankelijk gepland zonder diens gemachtigde van deze wijziging op de hoogte te stellen. De vreemdeling heeft op 11 februari 2013 de voorzitter verzocht de staatssecretaris op te dragen hem naar Nederland terug te halen.

Zoals de voorzitter eerder heeft overwogen bij uitspraak van 26 maart 2012, in zaak nr. 201202050/4/V4, www.raadvanstate.nl, rust op de staatssecretaris de verplichting om een vreemdeling tijdig en adequaat te informeren over het voornemen om diens uitzetting te effectueren, teneinde te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT