Hoger beroep van Rechtbank Oost-Brabant, 8 februari 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 8 februari 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Oost-Brabant
SAMENVATTING

Trefwoorden: faillissement afkoop levensverzekering fiscaal afkoopverbod.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zaaknummers: 12/302 F en 12/303 F

Hoger beroep ex artikel 67 van de Faillissementswet.

Deze beschikking wordt gegeven naar aanleiding van het op 31 december 2012 ter griffie van deze rechtbank ingediende beroepschrift ex artikel 67 van de Faillissementswet (Fw) van:

[appellant 1],

geboren op [geboortedatum],

appellant,

en

[appellant 2],

geboren op [geboortedatum],

appellante,

beiden wonende te [woonplaats],

gezamenlijk te noemen appellanten,

advocaat mr. J.J.S. Bezemer.

 1. Procesverloop:

  1.1. Bij vonnissen van deze rechtbank van 20 maart 2012 zijn appellanten in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.G.A. Poelman tot rechter-commissaris en mr. M.J.L. Versantvoort tot curator.

  1.2. Bij beschikking ex artikel 21 december 2012, verzonden op 27 december 2012 naar de curator, heeft de rechter-commissaris de curator toestemming gegeven tot afkoop van bij ASR Verzekeringen Levensverzekering N.V. (hierna: ASR) en N.V. Interpolis BTL (hierna: Interpolis) afgesloten levensverzekeringen met polisnummer 208616700 respectievelijk 60126488.

  1.3. Tegen deze beschikking hebben appellanten bij brief van 31 december 2012, diezelfde dag ter griffie ontvangen, beroep ex artikel 67 Fw aangetekend. Bij brief van

  18 januari 2013, ontvangen ter griffie op 21 januari 2013, hebben appellanten nadere stukken (12 salarisspecificaties met begeleidende brief d.d. 1 november 2012) ingediend.

  1.4. De curator heeft een verweerschrift ingediend.

  1.5. Het beroep is ingevolge de beschikking van deze rechtbank van 14 januari 2013 behandeld ter zitting van de rechtbank d.d. 21 januari 2013, waar de curator en appellanten, bijgestaan door hun advocaat mr. J.J.S. Bezemer, zijn verschenen. Mr. J.J.S. Bezemer heeft ter zitting een pleitnotitie overgelegd.

 2. Het beroep en het verweer

  2.1. Appellanten hebben tegen de beschikking van de rechter-commissaris van

  21 december 2012 – kort en zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. De levensverzekeringen kunnen niet worden afgekocht, omdat dit contractueel is uitgesloten en deze uitsluitingen kunnen ingevolge artikel 7:986, lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) aan de curator worden tegengeworpen. Verder maakt de curator door de afkoop van de levensverzekeringen misbruik van de daarvoor door de verzekeringsmaatschappijen te plegen wanprestatie. Bovendien zullen appellanten door de afkoop van de levensverzekeringen onredelijk worden benadeeld.

  2.2. De curator voert verweer. Op het verweer van de curator zal – voor zover van

  belang – hierna nader worden ingegaan.

 3. De beoordeling

  3.1. Allereerst is aan de orde de vraag of appellanten in hun beroep kunnen worden ontvangen. Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Daartoe wordt het volgende overwogen.

  3.1.1. Ingevolge artikel 67 lid 1 van de Fw is van alle beschikkingen van de

  rechter-commissaris gedurende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank mogelijk, te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gegeven. Aangezien de beschikking van de rechter-commissaris van 21 december 2012 dateert en het beroep van appellanten op

  31 december 2012 ter griffie is ontvangen, is dit beroep eerst na afloop van voormelde termijn ingediend. Het staat echter vast dat (de griffie van) deze rechtbank niet eerder dan op 27 december 2012 de curator van de beschikking op de hoogte heeft gesteld alsmede dat appellanten eerst van de beschikking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT