Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 20 februari 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 februari 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Nederland
SAMENVATTING

Uitlevering aan V.S. toelaatbaar verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de uitslag van het dactyloscopisch onderzoek in combinatie met de ter terechtzitting waargenomen gelijkenis tussen de foto in het dossier en de opgeëiste persoon voldoende bewijs vormen voor de vaststelling dat de opgeëiste persoon degene is op wie de veroordeling betrekking heeft en dat aldus is voldaan aan art. 9 lid 4... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD,

(thans rechtbank Oost-Nederland)

Zittinghoudende te Groningen

Sector Strafrecht

Kenmerk: 12/735 en 13/43

Lurisnummer: UTL-1-2012033437

UITSPRAAK van bovengenoemde rechtbank, zittinghoudende te Groningen, op een vordering van de officier van justitie in het arrondissement Zwolle-Lelystad van 1 oktober 2012 tot het in behandeling nemen van een verzoek tot uitlevering ex artikel 23, eerste lid, van de Uitleveringswet, ingediend door de Amerikaanse autoriteiten d.d. 23 augustus 2012, kenmerk UTL-1-2012033437, strekkende tot uitlevering van:

[opgeëiste persoon],

alias [opgeëiste persoon],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende in P.I. Ter Apel te Ter Apel, Ter Apelervenen 10,

hierna te noemen “opgeëiste persoon”.

PROCEDURE

De rechtbank heeft kennis genomen van voormeld verzoek, alsmede van de daarbij overgelegde stukken, te weten:

- het verzoek tot uitlevering ingediend door de Verenigde Staten van Amerika, nr. 122/12

d.d. 23 augustus 2012;

- een origineel en/of authentiek afschrift van een bevel tot aanhouding of andere akte die dezelfde kracht heeft; te weten een Warrant for Arrest from the United States District Court, Northern District of Cleveland, Ohio d.d. 25 juli 2001 inzake [opgeëiste persoon];

- een origineel en/of authentiek afschrift van het vonnis nr. 1:01CR00149-001 d.d. 25 juni 2001 van the United States District Court, Northern District of Cleveland, inzake [opgeëiste persoon];

- een overzicht van de feiten waarvoor de uitlevering wordt verzocht, de tijd waarop en de plaats waar de feiten zijn begaan, hun wettelijke omschrijving en verwijzing naar de toepasselijke wetsbepalingen;

- een afschrift van de toepasselijke wetsbepalingen en een verklaring aangaande het toepasselijke recht, evenals een foto van de opgeëiste persoon en een kaart met vingerafdrukken afgenomen bij zijn arrestatie op 22 januari 2001;

- de beëdigde verklaring ter ondersteuning van een Uitleveringsverzoek opgesteld op

26 juli 2012 bekend onder nummer 1:12-MJ2095, waarvan de Engelse en Nederlandse versie zijn bijgevoegd;

- elektronische post van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, afdeling strafzaken,

d.d. 7 juli 2012, met daarin omschreven het verzoek aan Nederland tot voorlopige aanhouding met het oog op uitlevering van [opgeëiste persoon].

- de uitslag van het dactyloscopoisch onderzoek, opgenomen in een brief van de IPOL, Unit FI-d/Dactyloscopie, d.d. 1 februari 2013.

De rechtbank heeft op de openbare zitting van 12 december 2012 en 6 februari 2013 gehoord de officier van justitie en de raadsman van de opgeëiste persoon,...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT