Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, December 18, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-18
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 11/1834

Uitspraakdatum: 18 december 2012

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Sluis,

de heffingsambtenaar.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 11 februari 2011 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan hem voor het jaar 2010 opgelegde aanslag rioolheffing.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 december 2012 te Middelburg.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende en zijn echtgenote, [echtgenote], en namens de heffingsambtenaar, [gemachtigden].

 1. Beslissing

  De rechtbank:

  - verklaart het beroep gegrond;

  - vernietigt de uitspraak op bezwaar en de aanslag rioolheffing;

  - veroordeelt de heffingsambtenaar tot vergoeding van de proceskosten van belanghebbende van € 249,36;

  - gelast de heffingsambtenaar aan belanghebbende het griffierecht van € 41 te vergoeden.

 2. Gronden

  2.1. De heffingsambtenaar heeft met dagtekening 30 november 2010 aan belanghebbende een aanslag rioolheffing 2010 opgelegd van € 194,47. Het daartegen gemaakte bezwaar is door de heffingsambtenaar ongegrond verklaard.

  2.2. In geschil is het antwoord op de vraag of de aanslag terecht is opgelegd. De hoogte van de aanslag is niet in geschil.

  2.3. Artikel 1 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010 (hierna: de Verordening rioolheffing) bepaalt:

  “Deze verordening verstaat onder:

  (…)

  1. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud van de gemeente;

  (…)”

  2.4. Artikel 3 van de Verordening rioolheffing bepaalt:

  “1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 3. Als gebruiker wordt aangemerkt:

  1. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

  2. (…)”

   2.5. Belanghebbende heeft de woning gekocht in 2008. Bij de woning is in 2006 door de gemeente, in overleg met de toenmalige eigenaar [vorige eigenaar], een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT