Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 14, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-14
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 81370 / HA ZA 11-429

Vonnis van 14 november 2012

in de zaak van

de stichting

DE STICHTING BORGSTELLINGSFONDS VOOR KUNSTENAARS,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. M.W. Dieleman te Middelburg,

tegen

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ],

wonende te Sas van Gent,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. J.W. van Koeveringe te Middelburg.

Partijen zullen hierna SBK en [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] worden genoemd.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het vonnis in incident van 25 april 2012;

  - het proces-verbaal van comparitie van 20 augustus 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Tussen [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] en Triodos Bank is in november 2004 een overeenkomst tot stand gekomen in het kader waarvan Triodos Bank aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] een krediet van

  € 14.500,00 heeft verstrekt. Bij brief van 10 april 2007 heeft Triodos Bank [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] het aanbod gedaan om een aanvullende lening te sluiten van € 20.000,00, welk aanbod door [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] is aanvaard.

  2.2. SBK heeft zich ten behoeve van de Triodos Bank bij akte van 29 november 2004 en bij akte van 10 april 2007 tot borg gesteld voor al hetgeen de Triodos Bank van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] te vorderen heeft of mocht hebben uit welke hoofde dan ook tot een bedrag van in totaal € 34.500,00.

  2.3. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] heeft bij Triodos Bank een achterstand laten ontstaan in de

  betaling van de maandelijkse termijnen.

  2.4. Triodos Bank heeft SBK uit hoofde van haar borgstellingen aangesproken tot

  voldoening van de verplichtingen jegens Triodos Bank.

  2.5. Op 10 september 2010 hebben [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] en SBK een betalingsregeling met

  elkaar getroffen, inhoudende dat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] maandelijks € 57,05 zou aflossen.

  [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] heeft in dat kader een bedrag van in totaal € 742,05 aan SBK voldaan.

  2.6. In de namens SBK door Groenewegen en Partners aan [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident, ] gezonden brief van 14 september 2010 staat, voor zover hier van belang, het volgende:

  “Naar aanleiding van het door u op 10/09/2010 gedane regelingsvoorstel berichten wij u dat daarmee minder zal worden betaald dan de maandelijks te vervallen rente. De vordering zal daardoor niet kleiner...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT