Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, December 21, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-21
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

beschikking

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 84443 / HA RK 12-86

Beschikking van 21 december 2012

in de zaak van

[verzoeker],

wonende te Middelburg,

verzoeker,

verschenen in persoon,

tegen

 1. [verweerder sub 1],

  wonende te Zaltbommel,

  verweerder,

  gemachtigde mevr. W.A. van Oosten-Hartman,

 2. de besloten vennootschap

  QS GEZONDHEIDSMANAGEMENT B.V.,

  statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te Amersfoort,

  verweerster,

  advocaat mr. drs. M.H.J.W. Dijkman te Middelburg.

  Partijen zullen verder worden aangeduid als [verzoeker], [verweerder sub 1] en QS.

 3. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het (definitieve) verzoekschrift van 27 maart 2012 met bijlagen

  - de brief van [verzoeker] van 19 april 2012 met bijlagen

  - de brief/het verweerschrift van QS van 30 juli 2012

  - het verweerschrift van [verweerder sub 1]

  - het aanvullend verweerschrift van QS

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [verzoeker] met bijlagen

  - de pleitnota van QS

  - de brief van 15 november 2012 van [verzoeker].

  De zaak is behandeld ter terechtzitting van 12 november 2012. Na afloop van de behandeling is de zaak aangehouden, teneinde [verzoeker] in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over eventuele doorverwijzing van de zaak naar mediation. [verzoeker] heeft bij brief van 15 november 2012 aan de rechtbank laten weten af te zien van mediation. De uitspraak is bepaald op heden.

 4. De feiten

  2.1. Op 10 maart 2008 kreeg [verzoeker] van zijn werkgever te horen dat hij de tot dan toe verrichtte werkzaamheden met onmiddellijke ingang diende te staken.

  2.2. Op 14 maart 2008 bracht [verzoeker] een bezoek aan zijn huisarts die een te hoge bloeddruk en overspannenheid vaststelde en hem adviseerde onmiddellijk te stoppen met werken.

  2.3. Op 25 maart 2008 bracht [verzoeker] een bezoek aan [verweerder sub 1], bedrijfsarts bij de interne Arbodienst van de werkgever van [verzoeker]. [verweerder sub 1] concludeerde dat [verzoeker] volledig arbeidsongeschikt was. Afgesproken werd dat ondersteuning van een psycholoog zou worden aangevraagd. Via QS is [verzoeker] verwezen naar een psycholoog, die hem is gaan behandelen.

  2.4. Op 16 april 2008 vond een vervolgspreekuur bij [verweerder sub 1] plaats.

  2.5. Op 17 april 2008 is klager bij de psycholoog geweest die diezelfde dag heeft gerapporteerd. In de daaropvolgende periode hebben diverse behandelingen bij de psycholoog plaatsgevonden en is, in overleg met deze en met [verzoeker], een mediationtraject voorbereid.

  2.6. Op 9 juli 2008 is er telefonisch contact geweest tussen [verzoeker] en [verweerder sub 1], waarbij onder meer de gezondheidstoestand van [verzoeker] aan de orde is geweest.

  2.7. Op 17 juli 2008 deelde de werkgever tijdens een gesprek aan [verzoeker] mee dat hij door de bedrijfsarts met terugwerkende kracht vanaf 10 juli 2008 hersteld was verklaard en dat hij de volgende dag op zijn werk werd verwacht.

  2.8. Op 18...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT