Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 maart 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:27 maart 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Oost-Nederland
SAMENVATTING

Aanneming van werk. Onderaanneming. Beëindiging werk. Onbetaalde facturen en restant aanneemsom ex artikel 7:764 lid 2 BW. Er is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van gebrekkige nakoming en evenmin is gebleken dat een redelijke kans is geboden eventuele gebreken te verhelpen. Ten aanzien van een hoog opgelopen incident bij één van de projecten overweegt de rechtbank dat de opstelling ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-NEDERLANDTeam kanton- en handelsrechtZittingsplaats: Almelozaaknummers: C/08/129200 / HA ZA 12-194 enC/08/130073 / HA ZA 12-239datum vonnis: 27 maart 2013Vonnis van de rechtbank Oost-Nederland, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken,in de bij vonnis van de rechtbank Almelo van 5 september 2012 gevoegde zaken van:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidKeytech Personeelsdiensten B.V.,gevestigd te Almelo,eiseres in zaak nummer 129200 / HA ZA 12-194,gedaagde in zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239verder te noemen: Keytech,advocaat: mr. R. Kroon te Almelo,tegende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid[gedaagde],gevestigd te [plaats],gedaagde in zaaknummer 129200 / HA ZA 12-194,en eiseres in zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239verder te noemen: [gedaagde],advocaat: mr. J. Blaak te Hilversum1. Het procesverloop1.1. De volgende gedingstukken zijn gewisseld:(a) in zaak 129200 / HA ZA 12-194:(i) dagvaarding met 18 producties;(ii) incidentele conclusie tot voeging ex art. 222 Rv;(iii) conclusie van antwoord in het incident;waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 5 september 2012 voeging heeft bevolen met zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239;(iv) conclusie van antwoord met 14 producties;waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 7 november 2012 een comparitie heeft bevolen welke heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013, van welke comparitie proces-verbaal is opgemaakt, waarna:(v) [gedaagde] een akte na comparitie tevens houdende akte in het gedingbrengen van producties heeft genomen, met 1 productie, en(vi) Keytech een akte na comparitie van partijen tevens akte houdendein het geding brengen productie heeft genomen, met 1 productie;(b) in zaak 130073 / HA ZA 12-239:(i) dagvaarding;(ii) akte zijdens [gedaagde] met 12 producties;(iii) conclusie van antwoord met 10 producties;waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 7 november 2012 een comparitie heeft bevolen welke heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013 van welke comparitie proces-verbaal is opgemaakt, waarna nog de in rechtsoverweging 1.1.(a) onder (v) en (vi) vermelde aktes zijn genomen.1.2 De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.2. De feiten in beide gevoegde zakenDe volgende feiten kunnen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet voldoende betwist en voorzover hier van belang, als vaststaand wordenaangenomen in beide gevoegde zaken.2.1 Tussen partijen is mondeling een aantal overeenkomsten van aanneming van werk tot stand gekomen op grond waarvan Keytech, als onderaannemer, werkzaamheden van hoofdzakelijk elektrotechnische aard verrichtte voor [gedaagde].2.2 In het bijzonder was Keytech betrokken bij de bouw van een aantal woningen in Ede (verder: Project Ede) waar BAM Woningbouw B.V. (verder: BAM) de opdrachtgever was en bij de bouw van een aantal appartementen in Domburg (verder: Project Domburg) waar Arcus Projectontwikkeling de opdrachtgever was.2.3 Daarnaast heeft Keytech voor [gedaagde] als onderaannemer werkzaamheden verricht op de werken Bornsche maten te Borne, Woningen te Enschede en Siemens te Hengelo.2.4 Naar ter comparitie is erkend door Keytech zijn niet de door haar in het geding gebrachte NBBU voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekking tussen partijen maar de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (verder: ALIB 2007).2.5 Op 19 oktober 2011 is [gedaagde] door BAM aansprakelijk gesteld voor gebreken bij het aanbrengen en afwerken van elektra met betrekking tot Project Ede.2.6 Op 28 oktober 2011 vond een incident plaats op Project Ede waarbij een uitvoerder van BAM, de heer [K] (verder: [K]), en de heer [S] (verder: [S]) van Keytech betrokken waren. Dit incident was voor [K] aanleiding [S] van het werk Project Ede weg te sturen. Ook de andere medewerkers van Keytech verlieten met [S] het werk.2.7 Kort daarop heeft [gedaagde] aan Keytech laten weten dat Keytech ook niet meer welkom was op Project Domburg.2.8 Bij brieven van 12 en 20 maart 2012 heeft [gedaagde] de buitengerechtelijke ontbinding ingeroepen van respectievelijk de overeenkomst aangaande Project Ede en de overeenkomst aangaande Project Domburg.2.9 [Gedaagde] heeft een aantal facturen voor door Keytech verrichte werkzaamheden betrekking hebbende op Project Ede, Project Domburg en de in rechtsoverweging 2.3 genoemde werken, tot een totaal van € 122.545,41 niet voldaan. Op (het pro resto bedrag van) één factuur na, wordt de verschuldigdheid van deze facturen op zich door [gedaagde] wel erkend, maar [gedaagde] beroept zich op verrekening met haar hierna te noemen vordering op Keytech.2.10 Keytech heeft haar werkzaamheden op de Projecten Ede en Domburg niet kunnen voltooien. Er heeft geen oplevering van die werken plaatsgevonden.2.11 Partijen hebben over en weer ter verzekering van hun vorderingen op elkaar beslagen gelegd welke beslagen na het stellen van bankgaranties zijn opgeheven.3. De vorderingen in beide gevoegde zaken3.1 Keytech vraagt de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:(i) [gedaagde] te veroordelen om aan haar te betalen een bedrag groot€ 298.869,85, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 295.069,47 ingaande 1 mei 2012 tot de dag der algehele voldoening;(ii) [gedaagde] te veroordelen om aan haar te vergoeden de door haar geleden schade terzake van rentederving in verband met het beschikbaar stellen van een bankgarantie, welke schade wordt begroot op een rentevergoeding ad 1,8% per jaar over € 412.000,-- ingaande 20 april 2012 tot de dag dat de bankgarantie is beëindigd;(iii) [gedaagde] te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT