Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 19, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/19
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Gezag en zorgregeling. Met betrekking tot gezag geen doorbreking van afspraak ouderschapsplan. Geen reden zorgregeling te wijzigen.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.109.973/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-3035

[De moeder],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. C. Verfuurden te Eindhoven,

tegen

[de vader],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. M.C. Houwing te Rotterdam.

In verband met het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming te ’s-Gravenhage,

hierna te noemen: de raad.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 16 juli 2012 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 17 april 2012 van de kinderrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage.

De vader heeft op 21 augustus 2012 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de moeder:

- op 31 juli 2012 een brief van diezelfde datum met bijlagen;

- op 26 oktober 2012 een brief van diezelfde datum met bijlagen.

De zaak is op 7 november mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat.

De raad is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij en met ingang van de datum van die beschikking is bepaald dat aan de vader en de moeder gezamenlijk het gezag zal toekomen over de [in] 2008 te [geboorteplaats] geboren minderjarige [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige). Voorts is opgenomen de door partijen getroffen onderlinge regeling zoals neergelegd in het ouderschapsplan, behoudens voor wat betreft het bepaalde in artikel 1 van het ouderschapsplan. Tevens is bepaald dat de wisselmomenten in het kader van de contactregeling plaatsvinden onder begeleiding van de grootouders vaderszijde totdat partijen hierover anders overeenkomen. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en het meer of anders verzochte is afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daartegen in hoger beroep niet is opgekomen.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. In geschil is het gezag ten aanzien van de minderjarige en de zorgregeling tussen de vader en minderjarige.

  2. De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende:

    - het verzoek van de vader, strekkende tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag over de minderjarige, af te wijzen;

    - de door partijen getroffen onderlinge regeling, zoals neergelegd in het aan de bestreden beschikking gehechte ouderschapsplan niet op te nemen in de in deze te wijzen beschikking;

    - als omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige vast te stellen: éénmaal per...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT