Verzet van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 1 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 1 mei 2013
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Verzet tegen verstekvonnis van 30 oktober 1998. Is verzet tijdig ingesteld? Toepasselijkheid artikelen 81 en 82 Rv (oud). Gedeeltelijke tenuitvoerlegging derdenbeslag op periodieke uitkering, thans in artikel 144 aanhef en onder b RV neergelegd, wordt ook in oude recht als juist aanvaard. Het onverkort toepassen van de geldende regels voor het aanvangen van de verzettermijn komt, gelet op de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Heerlen

Burgerlijk recht

Zaak/rolnr.: 508564 CV EXPL 13-274

MD

Vonnis van de kantonrechter d.d. 1 mei 2013

i n z a k e

[opposant],

wonende te [adres],

opposant, hierna te noemen: “[opposant]”,

gemachtigde: mr. P.H.L. Dankers;

t e g e n

de besloten vennootschap Canal + Nederland B.V.,

v.h.o.d.n. Multichoice Nederland B.V.,

gevestigd te [plaats],

geopposeerde, hierna te noemen: “Canal +”,

gemachtigde: J.A.P.M. Kerckhoffs.

 1. Het procesverloop

  1.1 Bij exploot van dagvaarding met productie van 14 december 2012 is [opposant] in verzet gekomen tegen het op 21 oktober 1998 door de kantonrechter te Heerlen bij verstek gewezen vonnis met nummer 48091 CV EXPL 98-3019 (hierna: het verstekvonnis).

  1.2 Vervolgens heeft Canal + een conclusie van antwoord in oppositie met producties genomen.

  1.3 [opposant] heeft daarna een conclusie van repliek in oppositie genomen.

  1.4 Ten slotte is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

 2. Het geschil

  2.1 Krachtens het verstekvonnis is [opposant] als gedaagde veroordeeld om aan Canal + als eiseres tegen bewijs van kwijting te betalen de somma van ƒ 1.001,89 (€ 454,64), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 augustus 1998 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [opposant] in de proceskosten, aan de zijde van Canal + tot de dag van het verstekvonnis begroot op in totaal ƒ 474,80 (€ 215,45).

  2.2 Canal + heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [opposant] met haar een overeenkomst is aangegaan, onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Volgens Canal + is [opposant] tekortgeschoten in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. De vordering van Canal + is als volgt opgebouwd:

  - ƒ 384,70 (€ 174,57) aan achterstallig abonnementsgeld;

  - ƒ 17,19 (€ 7,80) aan wettelijke rente;

  - ƒ 100,00 (€ 45,38) aan buitengerechtelijke kosten;

  - ƒ 500,00 (€ 226,89) aan boete wegens niet (tijdig) retourneren van de decoder.

  2.3 [opposant] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

  - primair bepaalt dat hij wordt ontheven van de tegen hem uitgesproken veroordeling in het verstekvonnis;

  - subsidiair, ingeval de vordering in beginsel toewijsbaar mocht blijken, de veroordeling wijzigt, in dier voege, dat de wettelijke rente vervalt en bepaalt dat [opposant] niet gehouden is om de “overige reeds gemaakte kosten” ad € 212,31 te voldoen;

  - zowel primair als subsidiair Canal + veroordeelt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT