Verzet van Rechtbank Overijssel, May 08, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/05/08
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
SAMENVATTING

Voor WOB-aanvraag electronische weg gebruikt, terwijl die daartoe niet open stond; daarom geen sprake geweest van een aanvraag waarop Korpsbeheerder besluit had moeten nemen; in verband hiermee beroep niet-ontvankelijk verklaard; rechtbank heeft echter niet onderkend dat eem situatie waarin een herstelmogelijkheid moet worden geboden aan de orde zou kunnen zijn; verzet gegrond.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OVERIJSSEL

Bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 12/1113

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak van

Opposant:

[naam],

wonende te Helmond,

gemachtigde: mr. J. van Gemert.

Procesverloop

Bij uitspraak van 27 december 2012 heeft de rechtbank met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) het beroep van opposant niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze uitspraak is verzet gedaan.

Het verzet is ter zitting van 9 april 2013 behandeld. Namens opposant is, onder kennisgeving daarvan aan de rechtbank, niemand verschenen.

Overwegingen

 1. Verzet, als bedoeld in artikel 8:55 van de Awb, betreft uitsluitend de vraag of de rechtbank ten onrechte tot vereenvoudigde behandeling is overgegaan wegens – in dit geval – de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep. ‘Kennelijk’ betekent dat over de uitkomst van de procedure in redelijkheid geen twijfel mogelijk is.

 2. Allereerst merkt de rechtbank op dat over het thans aan de orde zijnde verzet van opposant door een andere enkelvoudige kamer van de rechtbank wordt geoordeeld dan die welke op het beroep van opposant heeft beslist.

  Daarnaast wijst de rechtbank er op dat het onderhavige verzet is gedaan bij de rechtbank

  Oost-Nederland. Met ingang van 1 april 2013 is de zogeheten Splitswet (Staatsblad 2012, 666) in werking getreden. Hierdoor is het per 1 januari 2013 ingevolge de Wet herziening gerechtelijke kaart (Staatsblad 2012, 313) gevormde arrondissement Oost-Nederland gesplitst in de arrondissementen Gelderland en Overijssel. Als gevolg hiervan wordt deze uitspraak gedaan door de rechtbank Overijssel.

 3. Per fax van 18 juni 2012 heeft opposant de Korpsbeheerder van de Regiopolitie Twente (hierna: de Korpsbeheerder) verzocht om toezending van een afschrift van een op 17 februari 2012 genomen weigeringsbesluit als bedoeld in artikel 2:15, vierde lid, van de Awb alsmede om toezending van een kopie van het verzendbewijs van dat schrijven.

  Bij fax van 9 september 2012 heeft opposant de Korpsbeheerder meegedeeld dat hij in gebreke is een besluit te nemen op zijn verzoek van 18 juni 2012.

  Op 6 november 2012 heeft opposant vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek van 18 juni 2012.

 4. De Korpsbeheerder heeft in het verweerschrift van 22 november 2012 aangegeven dat het verzoek van opposant van 18 juni 2012 niet bij hem bekend is en dat het faxbericht ook niet is geregistreerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT