Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 12 juni 2013

Uitgevende instantie::Raad van State
Datum uitspraak:12 juni 2013
SAMENVATTING

Bij besluit van 23 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Leende-Leenderstrijp" vastgesteld.

 
GRATIS UITTREKSEL

201203713/1/R3.

Datum uitspraak: 12 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te Hamont-Achel (België),

2. [appellante sub 2], gevestigd te Leende, gemeente Heeze-Leende,

3. [appellante sub 3], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ameldo B.V., gevestigd te Dongen,

5. [appellant sub 5], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende, en anderen,

6. [appellante sub 6], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

7. [appellant sub 7], wonend te Leende, en anderen,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Villa Leende B.V., gevestigd te Eindhoven,

9. [appellant sub 9A] en [appellant sub 9B] (hierna tezamen in enkelvoud: [appellant sub 9]), wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

10. [appellant sub 10], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

11. [appellant sub 11], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

12. [appellant sub 12], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

13. [appellant sub 13], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

14. [appellant sub 14], wonend te Leende, gemeente Heeze-Leende,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Heeze-Leende,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 23 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Leende-Leenderstrijp" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1], [appellante sub 2], [appellante sub 3], Ameldo B.V., [appellant sub 5] en anderen, [appellante sub 6], [appellant sub 7] en anderen, Hotel Villa Leende B.V., [appellant sub 9], [appellant sub 10], [appellant sub 11], [appellant sub 12], [appellant sub 13] en [appellant sub 14] beroep ingesteld.

[belanghebbende A] en [belanghebbende B], [belanghebbende C], [belanghebbende D], Bamyam Grillroom Pizzeria, [belanghebbende E] en de vereniging Sint Jan Coöperatieve Verbruiksvereniging UA zijn als belanghebbenden tot het geding toegelaten.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Een aantal partijen heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 maart 2013, waar het merendeel van de partijen en belanghebbenden in persoon, een aantal bijgestaan door een raadsman, is verschenen of zich heeft doen vertegenwoordigen.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Het beroep van [appellant sub 11]

2. [appellant sub 11] betoogt dat de raad ten onrechte zijn zienswijze over de maximaal toegestane bouwhoogte van bijgebouwen in relatie tot de maximaal toegestane bouwhoogte van hoofdgebouwen in het bungalowpark niet inhoudelijk heeft behandeld.

2.1. In de nota van zienswijzen wordt voor de beantwoording van de door [appellant sub 11] ingediende zienswijze verwezen naar de beantwoording van de door een andere reclamant ingediende en nagenoeg gelijkluidende zienswijze dat de bebouwingsvoorschriften uit het vorige bestemmingsplan "Bungalowpark Leende" ten onrechte niet zijn overgenomen. [appellant sub 11] heeft in aanvulling op deze nagenoeg gelijkluidende zienswijze aangevoerd dat de bouwhoogte van bijgebouwen beperkt moet blijven ten opzichte van de bouwhoogte van hoofdgebouwen.

Artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) verzet zich er niet tegen dat de raad de zienswijzen samengevat weergeeft of verwijst naar de beantwoording van andere, vergelijkbare, zienswijzen. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze afzonderlijk is ingegaan, is op zichzelf geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit niet voldoende is gemotiveerd. Niet is gebleken dat bepaalde bezwaren of argumenten niet in de overwegingen zijn betrokken.

Het betoog faalt.

3. [appellant sub 11] betoogt dat artikel 20, lid 20.2, onder 20.2.3, aanhef en onder d en i, van de planregels ten onrechte is vastgesteld. Hiertoe voert hij aan dat op de omliggende percelen in het bungalowpark naast een hoofdgebouw met een bouwhoogte van 3 m een bijgebouw met een bouwhoogte van 5,5 m en met een bebouwingsoppervlakte van in ieder geval 50 m² is toegestaan, terwijl de maximale bouwhoogte in alle gevallen beperkt zou moeten blijven tot 2/3 van de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw en het maximale bebouwingsoppervlakte van bijgebouwen bij percelen met een kleinere omvang dan 5.000 m², in aansluiting op het vorige plan, gedifferentieerd zou moeten worden, gelet op het behoud van de visuele ondergeschiktheid van bijgebouwen aan hoofdgebouwen. Het besluit is volgens [appellant sub 11] in zoverre in strijd met het vorige bestemmingsplan "Bungalowpark Leende" en het motiveringsbeginsel vastgesteld.

3.1. De raad betoogt dat bij amendement "Bungalowpark" in afwijking van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) met het oog op de bijzondere stedenbouwkundige karakteristiek van het bungalowpark is besloten om voor bijgebouwen een maximale goot- en bouwhoogte van 3 m onderscheidenlijk 4 m en een maximale bebouwingsoppervlakte van 50 m² bij percelen met een omvang tot 5.000 m² en 100 m² bij percelen met een omvang van meer dan 5.000 m² toe te staan. Dat het bijgebouw in incidentele gevallen hoger is dan het hoofdgebouw, tast volgens de raad de ruimtelijke kwaliteit in het bungalowpark niet onevenredig aan.

3.2. Ingevolge artikel 20, lid 20.2, onder 20.2.2, aanhef en onder d, van de planregels, mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.

Ingevolge het bepaalde onder f mag de maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte".

Ingevolge het bepaalde onder 20.2.3, onder d, mag de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1" niet meer dan 3 m onderscheidenlijk 4 m bedragen.

Ingevolge het bepaalde onder i mag de totale oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken voor zover gelegen buiten het bouwvlak per woning ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1" niet meer bedragen dan 50 m² bij een perceelsgrootte tot 5.000 m² en 100 m² bij een perceelsgrootte vanaf 5.000 m².

Ingevolge lid 20.7, onder 20.7.1, kan het college van burgemeester en wethouders de bestemming "Wonen" wijzigen in die zin dat ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1" de toegestane bouwhoogte voor bijgebouwen wordt verruimd tot 2/3 van de vergunde hoogte van het hoofdgebouw, mits:

a. er sprake is van een hoofdgebouw met twee of meer bouwlagen;

b. er een voldoende ruime afstand tot belendende percelen aanwezig is.

3.3. Ingevolge artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften van het vorige bestemmingsplan "Bungalowpark Leende", is het college van burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan voor het afwijken van de in het plan voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%.

Ingevolge artikel 11, lid 11.2, onder 1, van het vorige plan gelden, indien en voor zover op de voor "Woondoeleinden" bestemde gronden woningen worden gebouwd, daarvoor en voor de daarbij behorende bouwwerken de volgende eisen:

(...);

c. woningen met hellende daken: de maximale bouwhoogte bedraagt ten hoogste 7,5 m. De maximale goothoogte bedraagt 5 m.

woningen met platte daken: de helft van de oppervlakte van het hoofdgebouw mag in twee lagen gebouwd worden. De maximale goothoogte bedraagt 5,5 m.

Ingevolge artikel 15, lid 15.2, onder 15.2.1, van het vorige plan gelden, indien en voor zover op de voor "Tuinen-II" bestemde gronden bijgebouwen worden gebouwd, de volgende eisen:

(...);

c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt per woning

ten hoogste 20 m² bij een perceelsoppervlakte tot 2.000 m²;

ten hoogste 30 m² bij een perceelsoppervlakte tot 3.000 m²;

et cetera tot een maximum van 100 m² bij een perceelsoppervlakte van meer dan 9.000 m²;

d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 2,5 m; de totale hoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m;

(...).

3.4. De Afdeling overweegt dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en voorschriften voor gronden vaststellen.

Het betoog van [appellant sub 11] dat in het bungalowpark bijgebouwen met een bouwhoogte van 5,5 m, rekening houdend met een volgens [appellant sub 11] in het plan opgenomen afwijkingsbevoegdheid, zijn toegestaan, mist feitelijke grondslag. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1" zijn bijgebouwen met een maximale goot- en bouwhoogte van 3 m onderscheidenlijk 4 m toegestaan. Zoals de raad ter zitting heeft toegelicht, is deze maatvoering voor bijgebouwen ten opzichte van het vorige plan beperkt verruimd vanwege de technische eisen die aan bijgebouwen worden gesteld. Anders dan in het vorige plan is geen afwijkingsbevoegdheid van 10% voor de maatvoering, maar een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de toegestane bouwhoogte voor bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1" opgenomen. De maximale bouwhoogte van bijgebouwen kan met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid slechts worden verruimd tot 2/3 van de vergunde bouwhoogte van het hoofdgebouw indien het hoofdgebouw uit twee of meer bouwlagen bestaat. Blijkens het amendement heeft de raad de oppervlaktenormen voor bijgebouwen beoogd...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT