Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Noord-Nederland, Sector kanton, 12 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 juni 2013
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Aannemingsovereenkomst. Battle of forms. Zijn de algemene voorwaarden van toepassing die in de aannemingsovereenkomst worden genoemd van toepassing, of de algemene voorwaarden die per abuis aan de wederpartij ter hand zijn gesteld? Toepassing vertrouwensleer.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Emmen

zaak-/rolnummer: 362143 \ CV EXPL 12-5169

vonnis van de kantonrechter van 12 juni 2013

in de zaak van

  1. [eiser],

  2. [eiser],

die beiden woonplaats kiezen in [woonplaats],

eisers,

gemachtigde: mr. M.J. Siertsema, die kantoor houdt in Amsterdam,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde],

die kantoor houdt in [woonplaats],

gedaagde,

die wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders.

Partijen worden hierna (in mannelijk enkelvoud) [eiser] en [gedaagde] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 december 2012 ;

- de conclusie van antwoord van 9 januari 2013;

- de conclusie van repliek van 20 maart 2013;

- de conclusie van dupliek van 17 april 2013;

- de akte uitlating producties van 15 mei 2013.

Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat dit vonnis vandaag wordt uitgesproken.

Op 1 januari 2013 is de Wet Herziening Gerechtelijke kaart in werking getreden. De rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden vormen met ingang van die datum samen de nieuwe rechtbank Noord-Nederland. Het rechtsgebied van deze rechtbank beslaat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland wijst daarom dit vonnis.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat die feiten enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet of niet voldoende zijn weersproken, of omdat die feiten blijken uit de in zoverre onweersproken gebleven inhoud van de overgelegde producties.

[eiser] heeft als particulier een aanneemovereenkomst gesloten met [gedaagde] voor de bouw van een eengezinshuis. Partijen hebben die aanneemovereenkomst neergelegd in de door hen op 10 juli 2010 opgemaakte akte.

Uit de bepalingen van de akte blijkt dat op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn:

- de Algemene voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen, vastgesteld door Woningborg NV op 20 oktober 2009, versie 1 januari 2010 en

- de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen en bijbehorende Algemene voorwaarden, vastgesteld door Woningborg NV op 20 oktober 2010, versie 1 januari 2010.

Partijen zijn overeengekomen dat de woning op 14 juli 2011 wordt opgeleverd. Oplevering vindt echter pas plaats op 12 september 2011.

De vordering en het verweer

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT