Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 29 mei 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 mei 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Uitleg overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden tegen een 'succesfee'.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/403400 / HA ZA 12-506

Vonnis van 29 mei 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Engeland en Wales

ERNST & YOUNG BELASTINGADVISEURS LLP,

statutair gevestigd te Londen, tevens kantoorhoudende te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.E. Wallast te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OVAST BEHEER B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.J. Lucassen te Utrecht.

Partijen zullen hierna Ernst & Young en Ovast Beheer genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

  - de conclusie van repliek in conventie, tevens houdende van wijziging van eis in conventie, en van antwoord in reconventie

  - de conclusie van dupliek in conventie

  - de akte overlegging producties zijdens Ernst & Young

  - de antwoordakte zijdens Ovast Beheer.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten in conventie en in reconventie

  2.1. Blijkens de dagtekening op 14 juli 2008, maar naar de rechtbank begrijpt feitelijk op 14 oktober 2008, heeft de directeur van Ovast Beheer een door Ernst & Young uitgebrachte offerte, voor door Ernst & Young ten behoeve van Ovast Beheer te verrichten werkzaamheden, voor akkoord ondertekend. Deze offerte, uitgebracht in het kader van een door de gemeente Utrecht aan Ovast Beheer opgelegde nota bouwleges, hield onder meer in:

  “…

  2 Werkzaamheden

  Onze werkzaamheden zullen bestaan uit het adviseren omtrent aan de gemeente Utrecht verschuldigde bouwleges met betrekking tot voornoemd project.

  Concreet zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

 3. onderzoeken legesverordeningen

 4. onderzoeken financiële verordening

 5. het motiveren van het bezwaar

 6. het voeren van overleg met de gemeente en eventuele andere instanties

 7. het voeren van overleg met u.

  3 Kosten

  De werkzaamheden zullen worden gefactureerd op basis van een succesfee en een instapbedrag. Het instapbedrag bedraagt € 1.000 (exclusief BTW). Voorts zal een bedrag afhankelijk van de bereikte teruggave in rekening gebracht worden. Nadat de nota verminderd is zal een declaratie worden verzonden van 25% (exclusief btw) van de totaal gerealiseerde belastingbesparing. Onder belastingbesparing wordt verstaan het verschil tussen het bedrag van de aanvankelijk opgelegde nota bouwleges en het bedrag na vermindering van deze nota dan wel het bedrag van de na bezwaar opgelegde nota bouwleges.

  6 Algemene voorwaarden

  Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin de verdere wederzijdse rechten en verplichtingen nader zijn uitgewerkt.

  …”

  2.2. Artikel 10 van de algemene voorwaarden van Ernst & Young luidt als volgt:

  “Artikel 10 Reclames

 8. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

  …”

  2.3. Aan Ovast Beheer is door de gemeente Utrecht met dagtekening 15 september 2008 een nota bouwleges verzonden met daarop een bedrag van € 317.898,23. Dat bedrag werd in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning. Aan deze nota is een op 4 februari 2008 gedagtekende aanvraag voor een reguliere bouwvergunning van 149 eengezinswoningen van Ovast Ontwikkeling 5 BV voorafgegaan.

  2.4. Bij e-mail van 14 oktober 2008 schrijft Ernst & Young aan Ovast Beheer:

  “Goedemorgen [A],

  Omdat we de tenaamstelling van de aanslag in eerste instantie niet wijzigen moet we wel beschikken over een opdrachtbevestiging van Ovast beheer BV. In de bijlage heb ik de opdrachtbevestiging opgenomen. Graag ontvangen we de opdrachtbevestiging via de post en de mail retour.”

  2.5. Bij e-mail van 27 mei 2011 schrijft Ernst & Young aan Ovast Beheer:

  “Zoals besproken telefonisch zullen wij in ons nader stuk het standpunt innemen dat de aanslag is opgelegd aan de verkeerde rechtspersoon. Ovast Ontwikkeling 5 heeft de bouwvergunning aangevraagd maar Ovast Beheer heeft de vergunning en de legesnota ontvangen. Indien de rechter (zitting 21 juni Hof Arnhem) het met ons eens is dat de legesnota aan de verkeerde rechtspersoon is opgelegd, zal de legesnota worden verminderd tot nihil. De gemeente heeft op grond van de fatale driejaarstermijn echter geen mogelijkheid meer om een legesnota op te leggen aan de juiste rechtspersoon. Per saldo zal de gemeente dan dus geen leges ontvangen.

  Het standpunt dat de legesnota aan de verkeerde rechtspersoon is opgelegd kan enerzijds qua leges een goed resultaat opleveren doch anderzijds zou dit standpunt de gemeente er toe kunnen brengen om de vergunning in te trekken (hoewel dit afzonderlijke aspecten zijn), hetgeen nadelen voor u kan hebben.

  …”

  2.6. In een e-mail van 6 juni 2011 heeft Ovast Beheer Ernst & Young laten weten akkoord te gaan met het gestelde in de e-mail van 27 mei 2011.

  2.7. Op 6 juli 2011 heeft Ernst & Young per e-mail aan Ovast Beheer bericht:

  “…

  Voorts heeft het Hof mondeling aangegeven dat de aanslag zal worden vernietigd.

  Voor de goede orde wijzen wij u er op dat zodra de Hofuitspraak definitief is of op andere wijze de procedure in uw voordeel is gewijzigd wij de succesfee in rekening zullen brengen. De succesfee bedraagt 25% van de belastingbesparing na de aanvankelijk opgelegde bouwnota zijnde € 79.474,56 (ex btw) (25% van € 317.898,23).

  …”

  2.8. Ernst & Young heeft voor Ovast Beheer de bezwaarprocedure, de beroepsprocedure...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT