Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, Sector kanton, 12 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 juni 2013
Uitgevende instantie::Sector kanton
 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 822787 UC EXPL 12-10833 4091

Vonnis van 12 juni 2013

inzake

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [eiseres],

eisende partij,

gemachtigde: mr. C.R. Angel,

tegen:

de stichting

Stichting Sekondant,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen Sekondant of werkgever,

Sekondant partij,

gemachtigde: mr. P.S. van Minnen.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 19 september 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 9 januari 2013

  - de conclusie van repliek

  - de conclusie van dupliek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1.

  Tussen partijen staat vast omdat het is erkend althans niet of onvoldoende weersproken en mede op grond van de inhoud van de overlegde producties waarvan de inhoud in zoverre niet is betwist het navolgende.

  2.2.

  [eiseres], geboren op [1950], is op 1 januari 1996 als redacteur zorg bij de rechtsvoorgangster van Sekondant in dienst getreden.

  Ten gevolge van gewijzigd overheidsbeleid moest de rechtsvoorgangster van Sekondant reorganiseren, hetgeen een groot aantal ontslagen meebracht. De arbeidsovereenkomst met [eiseres] is door Sekondant na verkregen toestemming van het CWI bij brief van 25 oktober 2011 (?? ktr.) opgezegd tegen 11 februari 2005. [eiseres] was op 1 februari 2005 54 jaar oud.

  2.3.

  Op de arbeidsovereenkomst tussen partijen is van toepassing de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ook wel CAO Welzijn, en verder ook de cao.

  2.4.

  Tussen vakbonden, waaronder AbvaKabo FNV, en werkgever is in verband met de reorganisatie van 6 april 2004 een sociaal plan afgesproken. Het sociaal plan bepaalt in artikel 27. 1: ”Aan de werknemer die als gevolg van de vaststelling van het organisatie- en personeelsformatieplan, nadat al het voorgaande in dit sociaal plan in acht is genomen, wordt ontslagen, wordt een wachtgeld toegekend overeenkomstig de uitvoeringsregeling wachtgeld van de CAO”.

  2.5.

  De uitvoeringsregeling wachtgeld van de cao staat ook wel bekend als uitvoeringsregeling L van de cao.

  Artikel 8 lid 2 van uitvoeringsregeling L bij de CAO Welzijn 2003 bepaalt: ”wanneer de rechthebbende op grond van het dienstverband waaraan het wachtgeld wordt ontleend aanspraak heeft of kan verkrijgen op een uitkering krachtens de werkloosheidswet, de ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op een invaliditeitspensioen of een overbruggingsuitkering volgens de PGGM-pensioenregeling, dan wordt gedurende de termijn waarover die aanspraak bestaat het wachtgeld alleen uitbetaald voor zover het die uitkeringen overschrijdt.”

  2.6.

  Artikel 8 lid 2 van de uitvoeringsregeling L behorend bij de CAO Welzijn 2004 is gelijk aan die van CAO Welzijn 2003.

  2.7.

  Artikel 8 lid 2 van de uitvoeringsregeling L behorend bij de CAO Welzijn 2005 bepaalt: “wanneer de rechthebbende op grond van het dienstverband waaraan het wachtgeld wordt ontleend aanspraak heeft of kan verkrijgen op een uitkering volgens de werkloosheidswet, de ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of op een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT