Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 juni 2013

Datum uitspraak: 4 juni 2013
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
SAMENVATTING

accountantstucht, niet meewerken aan (aanvullende) toetsing, andere maatregel, doorhaling www.tuchtrecht.nl, LJN: YH0169

 
GRATIS UITTREKSEL

College van Beroep voor het bedrijfslevenAWB 11/493 4 juni 201320150 Wet tuchtrechtspraak accountantsUitspraak op het hoger beroep van:A AA, te B, appellant van een uitspraak van de accountantskamer van 23 mei 2011, met nummer 10/761 Wtra AK.1. Het procesverloop in hoger beroepAppellant heeft bij brief van 20 juni 2011, bij het College binnengekomen op 21 juni 2011, hoger beroep ingesteld tegen bovenvermelde uitspraak van de accountantskamer, gegeven op een klacht, op 17 mei 2010 door het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (thans: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, hierna: klager) ingediend tegen appellant.De accountantskamer heeft bij brief van 14 juli 2011 de stukken doen toekomen aan de griffier van het College.Bij brief van 22 augustus 2011 heeft klager een reactie op het beroepschrift ingediend.Bij brief van 17 september 2011 heeft appellant nadere stukken ingediend.Bij brief van 11 november 2011 heeft klager gereageerd op deze brief.Bij brief van 12 november 2012 heeft appellant een nadere reactie ingediend.Bij brief van 28 februari 2013 heeft klager nadere stukken overgelegd.Op 12 maart 2013 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad. Appellant is in persoon verschenen. Namens klager is verschenen mr. R.L. Herregodts, advocaat te Den Haag, bijgestaan door H. Geerlofs AA.2. De uitspraak van de accountantskamerBij de bestreden uitspraak heeft de accountantskamer de klacht gegrond verklaard en appellant de maatregel van berisping opgelegd en een geldboete ten bedrage van € 5.000,-.Ter zake van de formulering van de klacht door de accountantskamer, de beoordeling van deze klacht en de daarbij in aanmerking genomen feiten en omstandigheden wordt verwezen naar de inhoud van de bestreden uitspraak van de accountantskamer (www.tuchtrecht.nl, LJN: YH0169), die als hier ingelast wordt beschouwd.3. De beoordeling van het hoger beroep3.1 Blijkens de stukken heeft op 5 september 2008 een toetsing van de accountantspraktijk van appellant plaatsgevonden welke heeft geleid tot een negatief eindoordeel.Bij brief d.d. 26 november 2008 heeft de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten (hierna Raad van Toezicht) appellant medegedeeld dat hij tot het oordeel is gekomen dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing in de accountantspraktijk van appellant niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en appellant opgedragen binnen zes weken een verbeterplan in te dienen.3.2 Bij brief van 5 januari 2009 heeft de Raad van Toezicht appellant bericht dat bij de behandeling van zijn toetsingsdossier is gebleken dat de assurance-opdrachten niet in de toetsing zijn meegenomen, hetgeen wel het geval dient te zijn. De Raad van Toezicht heeft appellant medegedeeld dat, omdat dit in een dergelijke situatie gangbaar beleid is en om een gelijkwaardige behandeling van alle getoetste praktijken te bewerkstelligen, een aanvullende toetsing dient plaats te vinden waarvan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT