Eerste aanleg - meervoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juni 2013

Datum uitspraak: 6 juni 2013
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
SAMENVATTING

Bedrijfstoeslag 2009. Volledige toerekening aan landbouwer van niet-naleving door de persoon door wie landbouwgrond is overgedragen (artikel 23, lid 1, Verordening (EG) nr. 73/2009).

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraakCOLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVENzaaknummer: 10/4545101 Regeling GLB-inkomenssteun 2006Uitspraak van de meervoudige kamer van 6 juni 2013 in de zaak tussenMaatschap A en B en C, te D, appellante,(gemachtigde: B)ende staatssecretaris van Economische Zaken, verweerder(gemachtigden: mr. L.C. Commandeur, mr. F.S. Feenstra-Cooke en mr. H.V. Qualm).ProcesverloopAppellante heeft beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 1 april 2010 (het bestreden besluit). Het bestreden besluit heeft betrekking op een randvoorwaardenkorting van 20% op de aan appellante voor het jaar 2009 te verlenen rechtstreekse betalingen op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006.Bij uitspraak van 12 oktober 2011 (AWB 10/454; www.rechtspraak.nl, LJN: BU1253; hierna: de verwijzingsbeslissing) heeft het College het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing.Bij arrest van 13 december 2012 (C-11/12) heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan op het verzoek van het College.Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te dienen naar aanleiding van het arrest.Partijen hebben het College desverzocht toestemming verleend voor het achterwege laten van een nadere zitting.Het College heeft vervolgens het onderzoek op 25 april 2013 gesloten.Overwegingen1. Voor de weergave van de toepasselijke regelgeving, de feitelijke grondslag van het geschil en de standpunten van partijen wordt verwezen naar de verwijzingsbeslissing.2. Het Hof van Justitie heeft in bovengenoemd arrest naar aanleiding van het verzoek van het College om een prejudiciële beslissing het volgende voor recht verklaard:"Artikel 23, lid 1, van verordening (EG) nr. 73/2009 [...] moet aldus worden uitgelegd dat niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden door de persoon aan of door wie de landbouwgrond is overgedragen, naar aanleiding waarvan het totaalbedrag van de rechtstreekse betalingen wordt verlaagd of uitgesloten, volledig moet worden toegerekend aan de landbouwer die de steunaanvraag heeft ingediend."3. Het College heeft in de verwijzingsbeslissing (randnummer 5.3) reeds geoordeeld dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de maatschap E...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT