Eerste aanleg - enkelvoudig van College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 mei 2013

Datum uitspraak:30 mei 2013
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
SAMENVATTING

niet tijdig nemen van een besluit

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraakCOLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVENzaaknummer: 13/23011190 Kaderwet diervoedersUitspraak buiten zitting van de enkelvoudige kamer van 30 mei 2013 in de zaak tussenAstro Agro Trade B.V., gevestigd te Rotterdam, appellante(gemachtigde: mr. J.A.M.A. Sluysmans, advocaat te Den Haag)ende staatssecretaris van Economische Zaken, verweerder,(gemachtigde: mr. J.E.W. Tieleman, werkzaam bij verweerders Dienst Regelingen)ProcesverloopBij besluit van 8 november 2012 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd.Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 27 november 2012 bezwaar gemaakt. Op dezelfde datum heeft appellante een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Het College heeft bij uitspraak van 7 februari 2013 het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.Bij brief van 15 maart 2013 heeft appellante verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op het door haar ingediende bezwaar van 27 november 2012.Bij brief van 4 april 2013 heeft appellante beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op voornoemd bezwaar. Daarbij is verzocht dwangsommen vast te stellen.Verweerder is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Daarvan heeft verweerder geen gebruik gemaakt.Overwegingen1.1 Ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbb) in samenhang bezien met artikel 8:55, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) doet het College, indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, uitspraak met toepassing van artikel 8:54 van de Awb, tenzij het College een onderzoek ter zitting nodig acht.1.2 Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor de toepassing van wettelijkevoorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld het niet tijdig nemen van een besluit.1.3 Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van de Awb kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende beschikking bekend te maken, en twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.1.4 Artikel 7:10, eerste lid, van de Awb bepaalt dat het bestuursorgaan binnen zes weken of – indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13, is ingesteld – binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist. Het derde lid van dit artikel bepaalt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT