Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Den Haag, Sector kanton, June 13, 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2013/06/13
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad ex art 392 RV of telefoonabonnementen zijn te kwalificeren als consumentenkrediet als bedoeld in de WcK, dan wel titel 2A van boek 7 BW, dan wel koop op afbetaling als in artikel 7A:1576 e.v. BW.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DEN HAAG

Team kanton Den Haag

Zittingsplaats Delft

JWTHV

rolnummer: 12-1324

vonnis d.d. 13 juni 2013

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Lindorff Purchase B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eisende partij,

gemachtigde: BSR Incasso en Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

[gedaagde] partij,

gemachtigde: mr. M.M. de Jonge.

Partijen worden aangeduid als Lindorff Purchase en [gedaagde].

Procedure

- de rolbeslissing van 13 december 2012;

- de akte uitlaten van Lindorff Purchase d.d. 14 februari 2013;

- de akte van [gedaagde] d.d. 14 maart 2013, met producties;

- de akte uitlaten producties van Lindorff Purchase d.d. 16 mei 2013.

1 Feiten

De kantonrechter gaat uit van de navolgende feiten.

1.1 [gedaagde] heeft op 10 december 2010 in een belwinkel te Rotterdam twee overeenkomsten gesloten met KPN (Hi). Eén van de abonnementen had betrekking op het telefoonnummer [mobiel].

1.2 [gedaagde] heeft op of omstreeks 10 december 2010 nog zes andere telefoonabonnementen afgesloten in andere belwinkels te Rotterdam, waarbij aan haar telkens een (dure) telefoon is verstrekt.

1.3 [gedaagde] was ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten (net) 19 jaar. [gedaagde] lijdt aan het syndroom van Albright, hetgeen inhoudt dat zij een geestelijke en lichamelijk ontwikkelingsstoornis heeft.

1.4 De moeder van [gedaagde] heeft op 18 december 2010 namens [gedaagde] aangifte gedaan ter zake van chantage/afpersing met betrekking tot de afgesloten telefoonabonnementen.

1.5 De kosten voor het afgesloten abonnement behorende bij telefoonnummer

[mobiel] bedroegen € 54,50 per maand, plus eventuele extra verbruikskosten buiten de bundel. Voor de eerste 12 maanden van het abonnement gold een korting van 50%. [gedaagde] ontving bij het aangaan van dit abonnement een mobiele telefoon, type Blackberry Bold 9780 met - in 2010 - een verkoopwaarde van ongeveer € 475,--. Ter zake van dit abonnement is een schriftelijk contract opgemaakt.

1.6 Ter zake van het andere afgesloten abonnement is geen schriftelijk contract opgemaakt. [gedaagde] heeft bij het afsluiten van dit abonnement ook een mobiele telefoon van het merk Blackberry ontvangen met een waarde van toen ongeveer € 475,-.

1.7 KPN heeft [gedaagde] ter zake van voormelde abonnementen gefactureerd. [gedaagde] heeft deze facturen (gedeeltelijk) onbetaald gelaten.

1.8 Bij brief van 12 april 2011 aan KPN - Hi N.V. heeft de gemachtigde van [gedaagde] onder meer de vernietiging van de overeenkomsten ingeroepen omdat deze niet voldoen aan de eisen die de Wet Consumentenkrediet (verder: Wck.) aan deze overeenkomsten stelt.

1.9 Op 27 april 2011 heeft KPN haar vordering op [gedaagde] aan Lindorff Purchase verkocht en gecedeerd, van welke cessie [gedaagde] schriftelijk in kennis is gesteld.

2 Vordering

Lindorff Purchase vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] zal worden veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Lindorff Purchase te betalen een bedrag van € 1.994,11, met de wettelijke rente over € 1.641,96 vanaf de dag der dagvaarding (27 januari 2012) tot de dag van de voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure, waaronder begrepen een bedrag aan salaris voor de gemachtigde van Lindorff Purchase en de kosten van de dagvaarding.

Bij akte van 16 augustus 2012 heeft Lindorff Purchase haar vordering ter zake van de uitfacturatie van het door haar gestelde abonnement voor telefoonnummer [mobiel 2] beperkt tot louter de waarde van de mobiele telefoon ad € 475,--. Uit de bij dagvaarding overgelegde eindfactuur d.d. 4 april 2011 volgt dat KPN een bedrag ad € 672,72 in rekening heeft gebracht voor de resterende contractsperiode van mobielnummer [mobiel 2]. Lindorff Purchase wenst dit bedrag te verminderen met € 222,75 tot de waarde van de geleverde telefoon ad € 450,--.Voor het overige heeft Lindorff Purchase gepersisteerd bij haar vordering.

Lindorff Purchase legt aan haar (verminderde) vordering, tegen de achtergrond van voormelde feiten, onder meer het volgende ten grondslag.

2.1 [gedaagde] heeft in haar hoedanigheid van consument op 10 december 2010 twee overeenkomsten met KPN (Hi) gesloten, beide voor een periode van 24 maanden. De overeenkomsten zouden eindigen op 10 december 2012.

2.2 De kosten voor het abonnement met telefoonnummer [mobiel] bedroegen € 54,50 (incl. BTW) per maand, plus eventuele extra verbruikskosten buiten de bundel. [gedaagde] ontving de eerste twaalf maanden een tijdelijke korting van 50% op voornoemd bedrag. [gedaagde] ontving bij het aangaan van deze overeenkomst een mobiele telefoon, type Blackberry Bold 9780 met - in 2010 - een verkoopwaarde van € 475,--. Lindorff Purchase heeft het contract ter zake van dit abonnement...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT