Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 13 juni 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:13 juni 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
SAMENVATTING

Verzoek dwangakkoord ex art. 287a Fw afgewezen: toewijzing verzoek is niet in het belang van schuldeisers.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

locatie Utrecht

zaaknummer: C/16/343513 / FT RK 13/1192

uitspraakdatum: 13 juni 2013

uitspraak op grond van artikel 287a van de Faillissementswet (‘dwangakkoord’)

enkelvoudige kamer

in de zaak van

[verzoeker sub 1],

geboren op [geboortedatum], en

[verzoeker sub 2],

geboren op [geboortedatum],

beiden wonende te [adres]

[postcode] [woonplaats],

hierna: verzoekers

tegen

RABOHYPOTHEEKBANK NEDERLAND N.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

COÖPERATIEVE RABOBANK SOEST BAARN EEMNES U.A.,

statutair gevestigd te Soest,

gezamenlijk aan te duiden als de weigerende schuldeisers en afzonderlijk als Rabohypotheekbank respectievelijk Rabobank.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het op 2 mei 2013 ter griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift tot toelating van toelating tot de schuldsanering en tot vaststelling van een dwangakkoord als bedoeld in artikel 287a Faillissementswet (Fw.)

  - de mondelinge behandeling van genoemd verzoekschrift, ter gelegenheid van welke behandeling zijn verschenen verzoekers, mr. M. Menzing en mw. E. Kok, schuldhulpverleners van verzoekers.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

 2. De feiten

  2.1. De rechtbank gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

  2.2. Verzoekers hebben op of omstreeks 30 november 2012 een schuldregeling aangeboden aan hun schuldeisers. Dit akkoord houdt - samengevat – in dat 17 concurrente schuldeisers 10,2% van hun vordering ontvangen tegen finale kwijting. De preferente schuldeiser ontvangt 20,4% tegen finale kwijting.

  2.3. Deze schuldregeling zal worden gefinancierd door middel van een door de gemeente Amersfoort ter beschikking te stellen BBZ-krediet van € 40.000,-, waarvan na aftrek van kosten € 37.500,- beschikbaar is voor de schuldeisers. De verlening van dit krediet vindt plaats op basis van een door IMK uitgevoerd levensvatbaarheidsonderzoek naar de onderneming van Slingerland van 27 juli 2012 en een voortgangsonderzoek van 3 januari 2013.

  2.4. De onder 2.1. bedoelde schuldregeling is door alle schuldeisers behalve de weigerende schuldeisers aanvaard. Schulde[A] heeft in eerste instantie het akkoord ook afgewezen. Kort voor de mondelinge behandeling van het dwangakkoord heeft zij alsnog ingestemd met het aangeboden akkoord, zodat verzoekers het verzoek tegen haar hebben ingetrokken.

 3. Het verzoek tot het vaststellen van een dwangakkoord

  3.1. Verzoekers hebben in het verzoek tot toelating tot de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT